Overdracht brugbediening

Momenteel heeft Weert nog een echte brugwachter die de bruggen in Weert bediend. Dit gaat binnenkort veranderen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met een overeenkomst voor de bedieningsoverdracht van de beiden bruggen.

Het bedienen van de bruggen is voor de gemeente Weert erg kostbaar en vanuit de regierol gezien geen primaire taak van de gemeente. Daarom is gezocht naar de mogelijkheid om de bediening geheel over te dragen aan Rijkswaterstaat zodat zij dit op afstand gaan uitvoeren. Rijkswaterstaat wil tevens de scheepvaart tevens beter faciliteren door ruimere bedieningsuren te hanteren.

Al in 2007 had de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug. Tussentijds heeft het project vertraging opgelopen. De oorzaak ligt aan de zijde van Rijkswaterstaat door enerzijds rijksbezuinigingen en anderzijds de voorbereidende werkzaamheden en aanbesteding- en gunningprocedures. De werkzaamheden zijn momenteel voor 90% afgerond.

Wanneer Rijkswaterstaat de bediening zal gaan overnemen levert dit vanaf 2015 voor de gemeente een structureel voordeel op van € 27.352,- per jaar. Als het project volgens planning loopt zal de overdacht in het de tweede helft van 2014 plaatsvinden.