Herinrichting Bassin later

De werkzaamheden aan de herinrichting van het Bassin starten nadat de bezwarentermijn van de kapvergunning is verstreken. Dat is op zijn vroegst 12 november.

De gemeente heeft signalen ontvangen dat er ondanks zorgvuldig vooroverleg mogelijk bezwaar wordt gemaakt tegen het kappen van vier haagbeuken op het Bassin. Afhankelijk van een al dan niet ingediend bezwaar, worden de werkzaamheden gestart. De start van de werkzaamheden aan de zijde van de Werthaboulevard staat gepland voor de eerste week van november. Daarin komt geen verandering.

De werkzaamheden aan het Bassin – Werthaboulevard zouden starten op 7 oktober. De gemeente heeft deze datum gecommuniceerd op basis van constructief vooroverleg met diverse belanghebbende partijen. Uit dit vooroverleg is niet gebleken dat bezwaren te verwachten waren. Daarop heeft de gemeente Weert een planning opgesteld waarin voorbereiding, procedures en de start van de uitvoering zijn opgenomen. Er zou vooruitlopend op het afronden van procedures gestart worden met voorbereidende werkzaamheden. Het verwijderen van de bomen zou, na het doorlopen van de procedure voor de kapvergunning, mits er geen bezwaren zouden zijn, direct uitgevoerd worden. Dit is nu onzeker.

Compensatie
Om ruimschoots de waarde van de bestaande bomen te compenseren, zijn er in het nieuwe inrichtingsplan 16 bomen voorzien in een forse maat. Hiermee toont de gemeente Weert dat ze serieus omgaat met het groen in Weert. Kosten zijn niet leidend geweest in deze keuze.

Inrichtingskeuze
Er is vooraf goed afgewogen of de haagbeuken konden worden behouden, verplant of gerooid en nieuwe bomen worden geplant. Het inrichtingsplan voorziet in een gelijke investering in nieuwe bomen met ruime groeiplaatsen, dus een duurzame afweging. De beeldkwaliteit van de aanwezige bomen en de omgeving en het effectief gebruik van de terrasruimte hebben mede bepaald dat de haagbeuken moeten verdwijnen.

Overleg en participatie
In overleg met betrokkenen en omwonenden is gekozen voor bomen die bij de entree van Weert passend zijn. Het nadeel van de haagbeuken is dat ze een erg dicht front vormen voor de omgeving. Het gebruik en de zichtbaarheid van de terraszones wordt met behoud van deze bomen ernstig aangetast en biedt geen kansen om van dit plein een dynamische omgeving te creëren.

Randvoorwaarden
Bij het opstellen van de inrichtingsvisie voor dit gebied is o.a. het bomenbeleidsplan als randvoorwaarde gesteld. Het bomenbeleidsplan is vorig jaar samen met wijk- en dorpsraden en alle belanghebbenden opgesteld en wijkt niet af van eerder gevoerd beleid. Het is op basis van dit beleid en open dialoog met haar burgers dat Weert ook Groenste stad van Europa is geworden.

Uitwerking beleid
In het bomenbeleidsplan wordt het beeld voor de hele gemeente beschreven op het gebied van bomen. Streefbeeld voor de boomstructuur op de singels is een profiel met een brede middenberm met daarin bijzondere en karakteristieke bomen die een losse en parkachtige structuur vormen. Daarvoor moeten op sommige plaatsen in rijen geplante bomen worden verwijderd of verplant worden. Dit kan bereikt worden door geleidelijke omvorming. In het inrichtingsplan voor het Bassin is deze gedachte afgewogen ten opzichte van het inpassen van de bestaande bomen. Het inrichtingsplan gaat uit van het aanbrengen van nieuwe karakteristieke bomen die beantwoorden aan het bomenbeleidsplan: jonge bomen die als solitair tot markant kunnen uitgroeien met optimale groeiplaatsomstandigheden.