Volg vogels uit Weert

Ark Natuurontwikkeling heeft opdracht gegeven om de ecologie van de Wespendief in de vochtige (loof)bossen in 2013-2015 te onderzoeken. Het is een toegepast onderzoek met subsidies van de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Afgelopen maanden werden verschillende Wespendieven, een valkachtige vogelsoort, voorzien van een GPS-GSM-UHF volgzender. De vogels broedden tijdens de zomermaanden in de bossen van Weert (Kempen-Broek). De winter nadert en inmiddels zijn de vogels vertrokken naar het warme Zuid-Afrika om te overwinteren.

Met de resultaten willen we beheerders en beleidsmakers informeren over het beheer van wespendiefbiotoop: wat kun je beter wel of niet doen, wat is de mogelijke invloed van bosomvorming, verdroging en vernatting, toenemende recreatie, maïsteelt, boomkwekerijen, extensief graslandbeheer, enzovoort.

Afgelopen voorjaar is een start gemaakt met het 3-jarige onderzoek. Via Facebook worden de verblijfslocaties gepubliceerd.

Volg de vogels (Wespendieven van de Kempen-Broek) via:
https://www.facebook.com/wespendievenvanhetkempenbroek