Aanpak kruispunt Laarveld

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Laarveld moet de verkeerssituatie tussen de Rietstraat en de aansluiting Huishoverweg-Eindhovenseweg worden aangepast. Deze aansluiting is aangewezen als een van de twee hoofdontsluitingen van Laarveld. Op het punt waar de Hushoverweg, Rietstraat en Floralaan samenkomen is er sprake van relatief veel verkeer. De huidige verkeerssituatie is aan verbetering toe.

Voor de aanpassing zijn twee voorstellen gedaan, te weten een voorrangskruising met inritconstructie of een ovonde (uitgerekte rotonde). Beide varianten sluiten aan op de nieuwe oversteek voor voetgangers en fietsers over de Eindhovenseweg. Het is wenselijk om de gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer over de Eindhovenseweg dan ook vanuit het wozoco zo snel mogelijk goed bereikbaar te maken.

Voor de twee varianten is een kostenraming gemaakt. De voorrangskruising zal waarschijnlijk 556.000 euro kosten en de ‘ovonde’ 790.000 euro.

Op 5 september 2013 zijn beide varianten besproken tijdens een informatieavond. Een aantal aanwezigen hebben hun voorkeur uitgesproken voor een kruispuntoplossing. De directe aanwonenden waren unaniem voor de kruispunt-variant. Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor om in te stemmen met de aanleg van de voorrangskruising met inritconstructie. De besluitvorming zal op 11 december 2013 plaatsvinden.

Meer info en schetsen
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/BesluitenlijstenBenW/2013/11%20%28november%29/BW%2012%20november%202013/BW131112-04.PDF