Weer interesse in kavels

Update – Eind oktober heeft de gemeenteraad de Nota Grondprijsbeleid 2013 / 2014 vastgesteld. Dit beleid werd op 1 november j.l. van kracht.

Het nieuwe grondprijsbeleid biedt het college van B&W de mogelijkheid om een toeslag van de grondprijs in rekening te brengen van maximaal 10% voor gunstig gelegen kavels.

Voortschrijdend inzicht maakt het noodzakelijk om enkele kavels in Laarveld, welke in 2010 als gunstig zijn aangemerkt, anders te benoemen. Gebleken is dat er geen enkele belangstelling is voor kavels die grenzen aan of dicht bij de woonwagenlocatie liggen, zo staat in een advies aan burgemeester en wethouders. Ook was er zelfs geen belangstelling voor kavels binnen het desbetreffende woongebied die wat verder weg liggen.

Nu dat de kavel anders zijn aangemerkt en goedkoper zijn geworden is er weer interesse ontstaan in de kavels. De afgelopen weken zijn er bijna 10 opties geregistreerd bij de gemeente Weert.