Plannen geluidsscherm

Er komt een geluidsscherm langs de Ringbaan-Noord bij Boshoven. Het bestaande groengebied krijgt een kwaliteitsimpuls.

De vormgeving van het geluidsscherm en de invulling van het groengebied wil de gemeente Weert samen met de bewoners uitwerken. Daarom wordt een klankbordgroep opgericht. Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen om op donderdag 26 juni 2014 om 19.30 uur voor de eerste keer bijeen te komen in het stadhuis aan de Wilhelminasingel.

Via een bewonersavond eind 2013 en een aantal enquêtes is de mening van de omwonenden gepeild over het gebied. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat grote waarde wordt gehecht aan de oversteek voor voetgangers en fietsers over de Ringbaan Noord ter hoogte van de Gouverneurlaan. Daardoor komt er op die plaats een opening in het geluidsscherm. Verder bleek er onvoldoende draagvlak voor een doorsteek van de Maesenburg naar de fietstunnel. Het college van B&W heeft daarom op 10 juni 2014 besloten dat zowel in het kader van het project Geluidsscherm als het project Turborotonde deze doorsteek niet wordt uitgevoerd.

Subsidie van provincie Limburg
Bij de provincie is een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de regeling “Leefbaarheid en Groen”. Omdat aan deze regeling nogal wat specifieke voorwaarden verbonden zijn en de regeling niet bedoeld is voor de aanleg van een geluidsscherm, heeft dit enige tijd gekost. Inmiddels heeft de gemeente van de provincie een positief besluit ontvangen. Dit is goed nieuws omdat er hiermee geld beschikbaar komt om het groengebied (tussen het geluidsscherm en de woonwijk) een kwaliteitsimpuls te geven. De verwachting is dat het geluidsscherm en het verbeterde groengebied begin 2015 worden aangelegd.