Weert energieneutraal

De gemeente Weert heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale en een klimaatbestendige, vitale stad te zijn. Dit is een hoge ambitie en in Nederland hebben tal van steden vergelijkbare ambities gesteld.

Om energieneutraal te worden moet de volledige energievraag duurzaam worden opgewekt. De energievraag dient zoveel mogelijk beperkt te worden, door het huidige energieverbruik terug te dringen. Om de ambities van Weert voortvarend en praktisch op te pakken heeft Weert voor de komende zes jaar een beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2014-2020 opgesteld, waarmee wordt toegewerkt naar energieneutraliteit in 2050. De gemeenteraad bespreekt dit beleidskader op 22 december.

In het coalitieprogramma 2014-2018 is onder het thema woonklimaat een aparte paragraaf duurzaamheid opgenomen. Deze stelt voor om duurzaamheid integraal op te pakken met aandacht voor de economische component. Het gaat dan om duurzaamheid binnen de eigen gemeentelijke organisatie en gemeentelijk vastgoed en binnen de gemeentegrenzen richting burgers en bedrijven. Dit onder andere in samenwerking met energiecoöperatie WeertEnergie en de coalitie Noord- en Midden-Limburg vanuit de landelijke VNG financiering. Eerder was ook vanuit het Milieubeleidsplan de ambitie gesteld om milieu en duurzaamheid in onderlinge samenhang op te pakken om een gezonde en duurzame leef-, woon- en werkomgeving te realiseren in Weert.

Hoe wordt je stad energieneutraal, duurzaam en vitaal?
Om energieneutraal te worden is het totale energieverbruik in evenwicht met de duurzame opwekking. Daarvoor moet enerzijds de vraag naar energie beperkt worden door energie te besparen en anderzijds moet de energie zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt met zon, wind, biomassa en thermisch energie. Het beleidskader Duurzame Ontwikkeling geeft de richting aan om deze doelstelling te behalen met de gewenste duurzame koers tot 2020. Het beleidskader schetst de ambities en maakt keuzes ten aanzien van thema’s en projecten. Het beleidskader is nu nog in concept. Op 18 november is het beleidskader Duurzame Ontwikkeling goedgekeurd door het college en op 22 december wordt het voorgelegd aan de raad voor goedkeuring.

Voor wie is het beleidskader?
Duurzaamheid is van iedereen. Duurzaamheid is verweven met alles wat we doen. Het vraagt dan ook inspanning van iedereen. Ook externe partners, zoals bedrijven, organisaties, instanties en inwoners spelen een belangrijke rol. Samenwerking is onmisbaar om het tempo in duurzame ontwikkeling te versnellen. Kennis bundelen, delen en vermeerderen om oplossingen te vinden en sprongen voorwaarts te maken. Daarom wil de gemeente de projecten uit het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling graag samen met externe partners uitvoeren. Bij de uitwerking van de projecten in het uitvoeringsprogramma komen daarom niet alleen acties van de gemeentelijke organisatie te staan, maar ook van externe partijen. Ook is er voor het opstellen en uitvoeren van het beleidskader een klankbordgroep bestaande uit instellingen, verenigingen en organisaties ingesteld voor extra draagvlak en ideeën over duurzaamheidsinitiatieven.

Wat zijn extra aandachtspunten?
Bewustwording en educatie om het draagvlak nog verder te vergroten staan centraal binnen alle projecten. Er wordt daarnaast ook een communicatiestrategie Duurzaam Weert opgesteld. Er is veel draagvlak en enthousiasme voor duurzaamheid bij inwoners en organisaties in Weert. Dit wil het college van B&W zeker benutten.

Weert is uitgeroepen tot de groenste regio van de wereld. Een van de zes beoordelingscriteria waarop Weert hoog scoorde is duurzaamheid en milieu. Natuur en leefomgeving is dan ook een apart thema binnen het beleidskader.
Onlangs heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om Fairtrade te worden. Hier gaat de komende jaren op ingezet worden.

Weert wil in samenwerking met de regio, WeertEnergie en het Natuur- en Milieucentrum inzetten op advisering in energiebesparing in de bestaande woningbouw o.a. met energiecoaches en een energieloket. Ook is Weert betrokken bij de Deal Stroomversnelling Koopwoningen met het doel het grootschalig verduurzamen van de bestaande particuliere woningvoorraad.

En zo zijn er nog veel meer initiatieven beschreven in het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2014-2020. Zodra het beleidskader officieel is vastgesteld is deze te raadplegen op de website www.weert.nl/duurzaamheid.