Convenant Fatima aan zet

Foto’s – ‘Fatima aan zet’ is een samenwerkingsprogramma voor en door de bewoners van de wijk Fatima in Weert, Wonen Limburg, Punt Welzijn, Land van Horne, METggz, Werk.Kom, S.G.L., Fatima Huis BV, PSW en de wijkraad Fatima, met als doelstelling een beweging op touw te zetten richting gemeenschappelijke maatschappelijke voorzieningen en activiteiten om de burger van Fatima langer in zijn wijk te laten wonen en participeren. De gemeente Weert staat positief tegenover dit initiatief van burgers en maatschappelijke partners.

In 2014 hebben bewoners van de wijk Fatima in Weert aangegeven te streven naar het oprichten van een wijkonderneming om hiermee een antwoord te kunnen geven op de verschuiving van taken van de centrale overheid naar de gemeente, waarbij een groot beroep op de eigen kracht van bewoners wordt gedaan. Bewoners gaan hierbij uit van hun eigen kracht en zelfredzaamheid en willen het door middel van de wijkonderneming mogelijk maken dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat er tevens een ontlasting van mantelzorgers gefaciliteerd wordt.

De wijkonderneming FATIMA AAN ZET zal activiteiten gaan opzetten om het beoogde doel te bereiken, waarbij burgers zelf een actieve rol gaan vervullen. Speciale aandacht en inbreng zal er zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kan gedacht worden aan bijv. een boodschappendienst, grofvuilophaaldienst, wijkconciërge en mantelzorgondersteuning. Ook de verdere invulling en uitbreiding van de huidige activiteiten zoals de huiskamer, kinderactiviteiten en eetmogelijkheden krijgen de aandacht van de wijkonderneming. De wijkonderneming zal tevens onderzoeken welke voorzieningen en sociale netwerkstructuren ontbreken in de wijk Fatima op het gebied van zorg, welzijn en werken, om burgers langer in hun wijk te laten wonen en participeren.

Genoemde partijen onderschrijven de wens van de bewoners om een wijkonderneming op te richten en zijn bereid om ondersteuning te bieden door het beschikbaar stellen van middelen of personele inzet om het oprichten en functioneren van de wijkonderneming mogelijk te maken.