Op initiatief van enkele Weerter burgers gaat deze week het digitale Vertelpunt ‘Hart voor Burgers’ van start. Het vertelpunt wil inwoners betrekken bij ‘aansprekende nieuws- en achtergrondverhalen’ die in hun wijk of dorp spelen. Lokale media werken aan dit verbindend initiatief mee omdat hiermee snel duidelijk wordt wat er speelt en hoe burgers denken over oplossingen.

Het is een met steun van de Provincie Limburg ingericht laagdrempelig, interactief nieuws- en onderzoekplatform. Via het vertelpunt kunnen mensen hun ervaringen en suggesties aan de Weerter media kwijt. Niet alleen met commentaar en meningen over allerlei maatschappelijke vraagstukken, maar ook met kansen die mensen zien. Sluimerende initiatieven en inspirerende adviezen uit de Weerter samenleving. De gemeente Weert en Wonen Limburg werken ook mee.

Grotere betrokkenheid
Aan de hand van de verhalen en aangedragen informatie kunnen inwoners, de stad en de regio snel zicht krijgen op lokale trends, problemen, maar ook nieuwe initiatieven: nieuws dat wellicht leidt tot nieuwe verbindingen én oplossingen. Mogelijk leidt dit zelfs tot een grotere betrokkenheid van burgers bij hun buurt, wijk en stad. Dat is een van de hoofddoelstellingen van dit project. Met meerdere media interactief knelpunten, maar ook andersoortige informatie en initiatieven in de samenleving ophalen én terugbrengen.

Doe en denk mee
Mensen uit de regio Weert worden uitgenodigd om hun authentieke ervaringen (feiten, meningen en belevenissen) maar ook ideeën te delen met het vertelpunt. Met zaken die in de wijk of het dorp spelen. Maar dat kunnen ook persoonlijke verhalen zijn. Verhalen over de praktijk van alledag of over maatschappelijke vraagstukken. Zaken die spelen voor jong en oud. Klagen mag. Maar er wordt ook gevraagd mee te denken, mee te doen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Voordeel
De inzendingen aan het Vertelpunt worden openbaar. Deelnemende journalisten kunnen de ervaringen en suggesties gebruiken voor nieuws- en achtergrondverhalen: via de eigen media en het vertelpunt. Iedereen wordt van harte uitgenodigd daar op te reageren met nieuwe ervaringen en inzichten.
Naar verwachting levert dat gevarieerde en praktische inzichten én toegankelijke verhalen op die in de samenleving spelen. Niet alleen de inzenders, lezers en samenleving, maar ook beleidsmakers en bestuurders kunnen hun voordeel doen met het delen van de kennis, ervaringen en initiatieven.

Meedoen? Vertel wat je vindt, boeit en bezig houdt op www.hartvoorburgers.nl

Twee thema’s
Via het thema ‘Nieuw in Weert’ wordt ingegaan op de leefbaarheid in dorpen en wijken. We gaan op zoek naar vernieuwende ideeën en initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemers. Om vanuit die inzichten met elkaar gewenste en noodzakelijke innovaties in de samenleving tot stand te brengen. Burgemeester Heijmans noemde in zijn nieuwjaarstoespraak 2016 het jaar van de burgerkracht. Daar sluit dit bij aan.
Bij de kanteling van de zorg gaan we op zoek naar de wijze waarop mensen omgaan met de veranderingen in het sociale domein. Slagen ze onder druk van bezuinigingen in de bedachte opzet om voor elkaar te zorgen? En wat vraagt dat van zowel zorgvragers, mantelzorgers als professionals?

Voor alle Weertenaren
‘Het Vertelpunt’ is bedoeld voor en vanuit de Weertenaar. De individuele burger wordt regelmatig via diverse media geattendeerd op het digitaal vertelpunt om kennis te nemen van de interactief opgebouwde inzichten en een vervolgbijdrage te leveren.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep ‘Wat speelt er in Weert?’ komt voort uit een burgernetwerk dat de samenwerking is aangegaan met de lokale media, zoals Dagblad de Limburger, WeertdeGekste en Data-onderzoeksbureau StoryConnect. Voor wijk- en dorpsraden en andere platforms kan deelname aan dit nieuwe media- en burgerplatform specifieke nieuwe informatie en perspectieven opleveren.

Meedoen? Vertel wat je vindt, boeit en bezig houdt op www.hartvoorburgers.nl