Vragen onderhoud trottoirs Moesel

In de commissie Ruimte van 20 januari is door de SP een vraag gesteld over de trottoirs in de wijk Moesel. In deze brief wordt het antwoord en een toelichting gegeven over de meldingen en het onderhoud aan de trottolrs in de wijk Moesel.

De volgende vraag is gesteld: hoeveel klachten zijn er in 2015 binnengekomen over de trottoirs op Moesel en welke actie is hierop ondernomen door de gemeente? In het jaar 2015 zijn 88 meldingen over het straatwerk in de wijk Moesel ontvangen. Alle meldingen over het straatwerk zijn beoordeeld, hersteld en afgehandeld. De kleinschalige herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een eigen team van de gemeente. De grotere herstellingen zijn uitgevoerd door aannemers.

Communicatie tussen melder en gemeente
In de meldingsprocedure wordt de melder gevraagd of hij/zij contact wenst met de gemeente over de melding. De melders die hebben aangegeven dat zij contact willen over de melding hebben terugkoppeling gehad van de toezichthouder van de gemeente. Ook is in een aantal situaties ter plaatse contact geweest met de melders over de aard van de melding en de oplossing.

Voorkomen van meldingen
Naast de meldingen van burgers worden de trottoirs in geheel Weert ieder halfjaar geschouwd door de gemeente. Deze schouw wordt uitgevoerd aan de hand van de normen en richtlijnen van de CROW. Daarbij wordt de schade ingedeeld in categorieën naar mate van de ernst/omvang en de onveiligheid. Alle straten in de wijk Moesel zijn geschouwd in 2015. Voor het herstel van de locaties met ernstige schade (categorie 1) is opdracht gegeven aan de aannemer voor herstel. De aannemer gaat deze schades, straat voor straat, herstellen in het eerste kwartaal van 2016. In de begroting van 2016 is alleen rekening gehouden met het herstel van ernstige schades en het wegnemen van onveilige situaties (beoordeeld als categorie 1).