Paaltje nafta-leiding (Kazernelaan)

In Nederland loopt er een pijpleiding van Rotterdam naar Chemelot in Zuid-Limburg. Via deze pijpleiding wordt nafta getransporteerd. Nafta is een mengsel van koolwaterstoffen. Deze leiding loopt via Cranendonck dwars door Weert, via de Kazernelaan / Ringbaan-Zuid richting Hunsel.

In april 2015 kreeg de gemeente Weert van ingenieursbureau BTL, welke namens de eigenaar van de Naftaleiding: Petrochemical PipelineServices (PPS), het verzoek om de houtachtige beplanting op het pijpleiding tracé te mogen verwijderen. Op basis van het zakelijk recht is de perceeleigenaar verplicht om de pijpleiding vrij te houden van bomen en houtachtige beplanting. Het probleem is echter dat dit tracé gedeeltelijk over gronden van de gemeente Weert loopt, waaronder de Kazernelaan met (monumentale) bomen. Het inwilligen van het verzoek zou betekenen dat in Weert heel veel bomen gekapt moeten worden. Iets wat de gemeente Weert helemaal niet ziet zitten.

In de commissievergadering van 20 januari 2016 werd gevraagd naar de stand van zaken omtrent dit voorstel. Donderdag 18 februari 2016 kwam de gemeente Weert met een brief waarin ze de stand van zaken toelichtte.

Nadat het voorstel vorig jaar binnen kwam heeft er telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Weert en ingenieursbureau BTL. De gemeente heeft BTL daarin verzocht om aanvullende informatie aan te reiken op het verzoek. Specifiek betreft het onderbouwen van de aanvraag met het toekomen van de door BTL geduide akte* tussen de gemeente Weert en Sabic Pipelines BV. Eerder onderneemt de gemeente Weert geen actie, zo luidde het antwoord.

De bomen in kwestie staan er al meer dan 50 jaar zonder problemen, en hebben een beschermde status. Daarbij vervullen ze een prominente rol in “Weert groenste stad” en “Weert groenste regio”. In een daarop volgend telefonisch overleg heeft BTL de gemeente Weert bericht dat zij Sabic Pipelines BV heeft gevraagd de bewuste akte aan te reiken. Deze akte heeft men echter nog niet ontvangen. Daarop heeft de gemeente Weert nogmaals herhaald, gezien de situatie, niet eerder actie te ondernemen dan nadat de bewuste akte* is overlegd, en mits daarin terug te lezen is dat de gemeente Weert verplicht is de pijpleiding vrij te houden van bomen en houtachtige beplanting en onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Sindsdien heeft de gemeente Weert niets meer vernomen van BTL en is men in afwachting van de gevraagde informatie om de aanvraag te kunnen behandelen. De wethouder heeft in de commissievergadering van 20 januari aangegeven alles in het werk te stellen om de bomenkap tegen te gaan.

* Wat houdt de akte in?
In de akte staat het “zakelijk recht” vastgelegd tussen de gemeente Weert en Sabic Pipelines BV. Het zakelijk recht betreft: artikel 5, lid 3 sub 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht. Op basis van het vorenstaande is de perceeleigenaar verplicht om de pijpleiding vrij te houden van bomen en houtachtige beplanting. Het ingenieursbureau vraagt toestemming om:
– de kadastrale gemeentelijke percelen te mogen betreden;
– omgevingsvergunning of opgave kap houtopstand (Boswet) aan te vragen;
– de bomen en houtachtige beplanting te verwijderen.

kaart_naftaleiding_NL

De brief met de stand van zaken (PDF):
http://iwdg.nl/1TpfFFc

9 REACTIES

  1. Waarom wordt dit plotseling openbaar gemaakt? Het was toch een publiek geheim? Ik durf te wedden dat 80% van de Weerter bevolking hier niet van op de hoogte was.

  2. Deze leiding loopt ook door ons erf. Al ruim 30 jaar nooit opmerkingen gehad over begroeiing als alleen dat er geen diepwortelende beplanting op mag staan. Er hebben zelfs ruim 15 jaar dennenbomen gestaan. Nu ineens mag er niets meer op staan. BTL is komen kijken en weet niet eens waar de leiding ligt. Zoeken met een GPS systeem waarvan de nauwkeurigheid al behoorlijk gaat afwijken zodra ze onder een boom staan. Wij weten dat de leiding diagonaal door het erf loopt maar BTL gaat er van uit dat deze recht door het erf loopt.
    Ook leuk is dat ze komen kappen maar de wortel laten zitten. Verwijderen van de wortel zou te gevaarlijk zijn om de leiding te beschadigen. Nu kan de eigenaar zelf de wortel dieper verwijderen anders slaan de messen stuk van de grasmaaier. Op ons erf 1 boompje gekapt. Bij de buren waar 4 grote kastanjebomen staan wordt niet gekapt. Maar daar weer wel opmerkingen over een hoge mast met uilennest, dat deze gevaarlijk zou zijn voor de leiding terwijl de mast zeker 20 meter verwijderd is van de leiding. Volgens BTL moet alle begroeiing binnen 5 meter van de leiding verwijderd worden.

  3. De bewuste pijpleiding is aangelegd rond 1980… De monumentale bomen staan er al meer dan 70 jaar ipv 50 jaar..
    Het is heel simpel ….niet de bomen moeten daar weg ..maar de pijpleiding..!!

  4. Eens met de gemeente dat er alles aan gedaan moet worden om de kap van de Kazernelaan te voorkomen. Dit zijn weer beslissingen die vanachter een bureau genomen zijn zonder dat men de situatie ter plekke kent.

  5. Nee hoor. Totaal geen geheim. Bovendien op diverse ‘gevarenkaarten’ zichtbaar. Voor iedereen toegankelijk op het internet.

  6. Combinatie van 2 plekken: 1) Risicokaart.nl (site van de overheid). Dan ‘direct naar de risicokaart’ aanklikken. Vervolgens de Kazernelaan opzoeken. Daar zie je een doorbroken stippellijn. Bovenin het scherm staan een reeks icoontjes, waaronder een infoknopje. Die eerst aanlikken en dan op de leiding klikken. Dan zie krijg je al de nodige informatie te zien. Waaronder: PRB-leiding. PRB staat voor: Pijpleiding Rotterdam-Beek (kwestie van afkorting ‘googlen’). 2) De VROM-Inspectie (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer) heeft in 2009 een rapport gepubliceerd over de bestemmingplannen rondom deze leiding. Hierin staat letterlijk dat de leiding wordt gebruikt voor transport van nafta en gascondensaat. Alle betrokken gemeenten staan vermeld, waaronder uiteraard Weert. Hier dit openbare rapport: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2009/10/06/aanbieding-rapportage-de-bestemming-van-de-pijpleiding-rotterdam-beek-rappor-tvrom-inspectie-pijpleiding-r-dam-beek Voor het gemak heb ik een afbeelding voor je gemaakt uit het rapport:

Comments are closed.