Oplossing gezocht voor sluiting Paol

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad aan het college van B&W de aandacht gevraagd voor de naderende sluiting van café-zaal De Paol in Altweerterheide. De sluitingsdatum van 1 april a.s. nadert en het college van B&W heeft de gemeenteraad afgelopen week geïnformeerd over de stand van zaken. Er is een reële kans dat De Paol met ingang van 1 april 2016 haar deuren sluit. Lees de brief die de gemeenteraad kreeg:

Diverse verenigingen en maatschappelijke groepen uit Altweerterheide maken voor hun activiteiten gebruik van café-zaal De Paol. De eigenaar van De Paol wil de horecavoorziening verkopen maar heeft, voor zover bekend, nog geen koper gevonden. De huurovereenkomst met de huidige uitbater eindigt op 1 april en wordt niet verlengd. Het is nog onzeker of de exploitatie op een andere wijze tijdelijk kan worden voortgezet. Door de mogelijke sluiting lopen verenigingen het risico om per 1 april op straat te komen staan. Mocht er wel een koper / exploitant worden gevonden, bestaat de kans dat er voor een andere exploitatieformule wordt gekozen. Hierdoor zouden problemen kunnen ontstaan ten aanzien van de beschikbaarheid van de voorziening voor verenigingen en maatschappelijke groepen.

Stand van zaken
Enkele organisaties uit de gemeenschap Altweerterheide hebben zich verenigd in een werkgroep die zich inzet voor het duurzaam oplossen van het mogelijke probleem. Deze organisaties zijn: de dorpsraad Altweerterheide, de Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide, het schoolbestuur Eduquaat en de schooldirectie van basisschool St. Jozef. Inmiddels hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de werkgroep en de gemeente. Hierin zijn tijdelijke en structurele oplossingsrichtingen besproken voor het geval sluiting van De Paol realiteit wordt.

Tijdelijke oplossing
Als De Paol daadwerkelijk sluit, is er geen centrale ontmoetingsplek meer voor de gemeenschap en zullen enkele verenigingen elders onderdak moeten vinden. De werkgroep is hierover met de verenigingen in gesprek voor het geval deze situatie zich voordoet. De gemeente zal de werkgroep en ruimtezoekende verenigingen zo optimaal mogelijk faciliteren / ondersteunen.

Om de ruimtebehoefte in te vullen, is gekeken naar de inzet van de reeds aanwezige voorzieningen in Altweerterheide, bijvoorbeeld het schoolgebouw en de voorzieningen op het sportpark. Hier liggen mogelijkheden om verenigingen (tijdelijk) te herhuisvesten. Met het oog op de gewenste structurele oplossing op de lange termijn heeft het de voorkeur van de werkgroep om bij sluiting van De Paol zoveel mogelijk verenigingen te huisvesten in het schoolgebouw.

Een tweede scenario is dat de exploitatie van De Paol toch tijdelijk wordt voortgezet door de huidige gebruikers van De Paol (zonder uitbater). wij hebben van de werkgroep vernomen dat dit door de eigenaar van De Paol wordt overwogen en hij momenteel bekijkt of en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Structurele oplossing
De werkgroep vindt het niet wenselijk dat verenigingen op de lange termijn versnipperd over de gemeenschap gehuisvest zijn. Het voorstel van de werkgroep is dat er op termijn in de basisschool St. Jozef een centrale ontmoetingsplek (COP) wordt gerealiseerd waar het grootste gedeelte van de gemeenschapsactiviteiten en integratie met basisschool St. Jozef, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang kan plaatsvinden. De COP moet een plek worden waar inwoners, verenigingen, ouders en kinderen samen dingen doen en beleven. De werkgroep verwacht hierdoor een positieve impuls voor de integratie (jong en oud) en nieuwe kansen voor de leefbaarheid (binding en burgerparticipatie).

Realisatie en exploitatie van een COP zijn echter alleen mogelijk als dit initiatief breed door de gemeenschap gedragen en ondersteund wordt. De werkgroep is gestart met het uitdragen van het voorstel. Tijdens de eerste bijeenkomst met verenigingen is hierop positief gereageerd. Bij voldoende draagvlak binnen de gemeenschap zal de werkgroep in samenwerking met de verenigingen starten met de uitwerking van het COP-concept. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar omvang, eventueel noodzakelijke investeringen ( en financiering hiervan) en exploitatie van het COP. De werkgroep gaat bij de realisatie van een COP uit van cofinanciering en zelfredzaamheld.

Het college spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de gemeenschap van Altweerterheide de mogelijke accommodatieproblematiek oppakt. Het is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief dat past binnen onze participatiemaatschappij. Afhankelijk van de uitwerking van de werkgroep zal worden bezien op welke wijze de gemeente kan faciliteren en ondersteunen.