Het college van burgemeester en wethouder van Weert heeft vandaag, vrijdag 24 juni, de jaarstukken 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. Het definitief rekeningresultaat 2015 bedraagt € 10.845.691,- voordelig. In de bijgestelde begroting 2015 was € 2.939.602,- voordelig geraamd.

Dit eenmalige overschot wordt vooral verklaard door een hoger resultaat van de grondexploitatie (€ 1.460.000,-), voordelig saldo sociaal domein (3 D’s) (€ 3.700.000,-), hogere algemene uitkering (€ 500.000,-), lagere kosten WMO (€ 900.000,-) en hogere opbrengst bouwleges (€ 310.000,-).

In 2015 is o.a. het volgende in Weert gerealiseerd:

 • Met de sloop verzorgingshuis en torenflat Van Berlo Heem is gestart;
 • Het theater Lichtenberg is in 2015 opengesteld voor verschillende activiteiten;
 • Nieuwe voorzieningen in Kempenbroek/IJzeren Man (klimbos, waterskibaan, routenetwerken en toegankelijkheid parkeercapaciteit);
 • Mensen met overgangsrecht hebben zorg gekregen waar ze recht op hadden en zijn geherindiceerd. Nieuwe zorgvragers hebben maatwerkvoorziening ontvangen;
 • Er is een structureel lokaal overleg dat d.m.v. een bestuurlijke en integrale aanpak de georganiseerde criminaliteit aanpakt.
 • Het aantal woninginbraken is in 2015 met 37% gedaald. Het aantal geweldsdelicten is ook gedaald.
 • Samenwerking tussen professionele culturele instellingen en amateurverenigingen;
 • Herbestemming Fatimakerk en Franciscuskerk is gerealiseerd;
 • Samenvoeging beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed is uitgevoerd.

Grondexploitatie
In 2015 is over de grondexploitatieportefeuille een resultaat geboekt van € 6.680.000,-. Dit is vooral te danken aan de positieve afzetontwikkeling bij woningbouwprojecten. Bij de 3e rapportage 2015 is uitgegaan van een resultaat van € 5.220.000,-. Het voorstel is het verschil, groot € 1.460.000,- toe te voegen aan de risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Hiermee komt het totaal van de risicobuffer Bouwgrondexploitaties op € 9.619.000,-. Dat is 87% van de gestelde norm (€ 11,1 miljoen).

Resultaat 2015 sociaal domein
2015 was het jaar waarin de gemeente voor het eerst nieuwe taken op het gebied van de 3 D’s moest uitvoeren. Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 is er een positief saldo ten opzichte van de beschikbare middelen van in totaal € 3.715.118,-. Voorgesteld wordt daarvan een bedrag van € 3.129.210,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Sociaal domein’. Dit omdat er nog onzekerheden zijn over enkele bedragen in de jaarrekening die een claim kunnen leggen op het berekende overschot. Dan gaat het bijv. om de afrekening van subsidies Jeugdhulp, de claim in het kader van de regionale verevening en de ambitie om binnen het brede sociaal domein in de komende jaren te komen tot transformatie en innovatie. Verder is er nog onzekerheid over de bedragen die de komende jaren van het Rijk worden ontvangen.

Vooruitzichten
Het college volgt de ontwikkelingen nauwgezet en brengt de gevolgen voor Weert voor de begroting 2017 en de komende tijd verder in beeld. Zo nodig worden extra maatregelen genomen om de gemeente Weert financieel gezond te houden.

Vanwege het positief rekening resultaat wordt voorgesteld een bedrag van € 4,9 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve zodat deze reserve weer verder op niveau gebracht wordt.

14 REACTIES

 1. Laten we 2 dingen hopen. Ten eerste dat het verschil bij de grondexploitatie van bijna 1,5 miljoen (verschil tussen 3de rapport en eindrapport) niet in de risicobuffer gaat want dat zou alleen maar gaan betekenen dat ambtenaren en politici gaan denken dat ze rustig meer risico’s mogen nemen. Ten tweede laten we hopen dat de soms schrijnde kortingsgevallen in de WMO weer terug mogen naar hun oude status of echte behoeften.
  En voor Jeroen Goubet, als je dit leest, misramingen van deze orde van grootte hebben toch echt niets met rijksoverheid te maken.

 2. Als ik lees dat er 900.000 euro minder uitgegeven is aan de WMO dan moet je spreken van asociaal beleid en niet van beleid.
  Ik denk dat ik nu snap warm er zoveel geklaag was over de uitvoering van de WMO

 3. Dit geeft me het, dat ze net zo goed verrast hadden kunnen worden door een tekort van 10 miljoen. Volledig de pedalen kwijt. Maarvgoed ‘voor de zekerheid’ toch maar ff de ozb met 12%?verhoogd.

 4. Ik begrijp er in elk geval helemaal niets meer van.
  Wie kan hier nog rekenen?, in ieder geval B&W en gemeenteraad niet.
  Hoeven dus niet te bezuinigen op onderhoud groen, neem ik aan?

 5. Was de OZB verhoging vooraf toch een potje paniekvoetbal om zich alvast in te dekken tegen deskundig financieel ‘koffiedik kijken’ en is de 900.000 eur WMO nu een gevolg van goed beleid of een beschamende prestatie. Iedere 4 jaar mogen wij middels verkiezingen ons genoegen of ongenoegen kenbaar maken en de “rekening” presenteren voor andere, nieuwe, verfrissende en betere vertegenwoordigers in onze gemeente wat telkens opnieuw weer geen enkele garantie biedt op positieve progresieve opleving. Dus ook voor ons ” koffiedik” kijken, de cirkel blijft altijd rond.

 6. Voor wat die WMO betreft zal de gemeente waarschijnlijk zeggen dat het goed beleid was, de gedupeerden (en ik ken er zelf een paar) zullen het daar niet mee eens zijn.

 7. Overigens nog zo iets moois: 900.000 bespaard op WMO zegt de gemeente. Ik zeg dat die 900.000 geld van de rijksoverheid was dat bij de burgers die WMO nodig hadden terecht moest komen. Riekt zelfs wat naar diefstal.

 8. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor de (gemeenteraads)verkiezingen. Ook als je niet aangesloten bent bij een politieke partij.

  Voor wat betreft de door jou genoemde ‘WMO-gedupeerden’, ik ben graag bereid om te bekijken waar en wat er mis is gegaan en hoe er eventueel alsnog geholpen kan worden. Het aantal klachten dat bij de gemeente, professionals en ook bijvoorbeeld de SP binnen komt is erg laag dus ik hoop dat deze gedupeerden de uitzondering op de regel zijn. Maar nogmaals, achter iedere klacht kan een drama schuilgaan en daarom nogmaals de oproep om het desnoods persoonlijk bij mij te melden .

 9. Er gaan binnen de gemeenteraad, met name vanuit D66 en de VVD dan ook stemmen op om de OZB-verhoging zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk terug te draaien.
  Ik ben het daar niet mee eens omdat de OZB-verhoging de eerste in jaren was, er is in de acht jaren daarvoor niet of nauwelijks verhoogd waardoor je uit de pas gaat lopen. Daarbij nogmaals, de verhoging bedraagt voor een Weerter woningeigenaar met een huis rond de gemiddelde WOZ-waarde (211.000 euro) zo’n twee à drie tientjes per jaar. Zet dat maar eens af tegen de stijging van huurprijzen in diezelfde periode van acht jaren, die bedraagt ruim boven de twee a drie tientjes per maand!
  Geen leuk verhaal, dat realiseer ik me maar al te goed. Maar ik ben er wel open en eerlijk over.

 10. Tip voor de SP: Schrijf de mensen eens aan waar afgelopen jaar de WMO is afgewezen of gekort. Wat jullie willen is dat de mensen zelf gaan klagen, maar de mensen die die hulp nodig hebben kunnen dat soms niet zelf of denken (misschien wel terecht) dat het toch geen zin heeft. De gemeente wijst het af en dan moet ik daarover bij de gemeente gaan klagen.

 11. Als dit al zo is dan weet ik of weten we niet wie deze mensen zijn. Ik wijs nogmaals op Weert Signaleert.

Comments are closed.