Resultaten gemeente Weert 2015

Het college van burgemeester en wethouder van Weert heeft vandaag, vrijdag 24 juni, de jaarstukken 2015 aan de gemeenteraad aangeboden. Het definitief rekeningresultaat 2015 bedraagt € 10.845.691,- voordelig. In de bijgestelde begroting 2015 was € 2.939.602,- voordelig geraamd.

Dit eenmalige overschot wordt vooral verklaard door een hoger resultaat van de grondexploitatie (€ 1.460.000,-), voordelig saldo sociaal domein (3 D’s) (€ 3.700.000,-), hogere algemene uitkering (€ 500.000,-), lagere kosten WMO (€ 900.000,-) en hogere opbrengst bouwleges (€ 310.000,-).

In 2015 is o.a. het volgende in Weert gerealiseerd:

  • Met de sloop verzorgingshuis en torenflat Van Berlo Heem is gestart;
  • Het theater Lichtenberg is in 2015 opengesteld voor verschillende activiteiten;
  • Nieuwe voorzieningen in Kempenbroek/IJzeren Man (klimbos, waterskibaan, routenetwerken en toegankelijkheid parkeercapaciteit);
  • Mensen met overgangsrecht hebben zorg gekregen waar ze recht op hadden en zijn geherindiceerd. Nieuwe zorgvragers hebben maatwerkvoorziening ontvangen;
  • Er is een structureel lokaal overleg dat d.m.v. een bestuurlijke en integrale aanpak de georganiseerde criminaliteit aanpakt.
  • Het aantal woninginbraken is in 2015 met 37% gedaald. Het aantal geweldsdelicten is ook gedaald.
  • Samenwerking tussen professionele culturele instellingen en amateurverenigingen;
  • Herbestemming Fatimakerk en Franciscuskerk is gerealiseerd;
  • Samenvoeging beheer en exploitatie gemeentelijk vastgoed is uitgevoerd.

Grondexploitatie
In 2015 is over de grondexploitatieportefeuille een resultaat geboekt van € 6.680.000,-. Dit is vooral te danken aan de positieve afzetontwikkeling bij woningbouwprojecten. Bij de 3e rapportage 2015 is uitgegaan van een resultaat van € 5.220.000,-. Het voorstel is het verschil, groot € 1.460.000,- toe te voegen aan de risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Hiermee komt het totaal van de risicobuffer Bouwgrondexploitaties op € 9.619.000,-. Dat is 87% van de gestelde norm (€ 11,1 miljoen).

Resultaat 2015 sociaal domein
2015 was het jaar waarin de gemeente voor het eerst nieuwe taken op het gebied van de 3 D’s moest uitvoeren. Bij het opmaken van de jaarrekening 2015 is er een positief saldo ten opzichte van de beschikbare middelen van in totaal € 3.715.118,-. Voorgesteld wordt daarvan een bedrag van € 3.129.210,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Sociaal domein’. Dit omdat er nog onzekerheden zijn over enkele bedragen in de jaarrekening die een claim kunnen leggen op het berekende overschot. Dan gaat het bijv. om de afrekening van subsidies Jeugdhulp, de claim in het kader van de regionale verevening en de ambitie om binnen het brede sociaal domein in de komende jaren te komen tot transformatie en innovatie. Verder is er nog onzekerheid over de bedragen die de komende jaren van het Rijk worden ontvangen.

Vooruitzichten
Het college volgt de ontwikkelingen nauwgezet en brengt de gevolgen voor Weert voor de begroting 2017 en de komende tijd verder in beeld. Zo nodig worden extra maatregelen genomen om de gemeente Weert financieel gezond te houden.

Vanwege het positief rekening resultaat wordt voorgesteld een bedrag van € 4,9 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve zodat deze reserve weer verder op niveau gebracht wordt.