Foto via Wikipedia

Door de goede samenwerking tussen VACO, het ministerie van VWS en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is het aantal tijgermuggen bij bandenbedrijven in Nederland, waaronder ook in Weert, de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Van 450 stuks (2009) naar 8 stuks (2016). Het handhavingsbeleid werpt dus zijn vruchten af. Dat vond ook de Rechtbank Rotterdam.

Op 11 augustus jl. deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in de rechtszaak die de Stichting Platform Stop Invasieve Exoten had aangespannen tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Platform eiste van de minister dat zij tot handhaving zou overgaan bij de vier bandenbedrijven waar in 2015 in totaal 11 tijgermuggen waren geconstateerd. De rechtbank kon zich vinden in het handhavingsbeleid van het ministerie van VWS dat niet gericht is op het realiseren van een nulvangst van (larven van) tijgermuggen, maar op het indammen van de risico’s voor introductie en verspreiding van exotische muggen. Die zouden infectieziekten kunnen overdragen, al is de kans daarop volgens de NVWA zeer klein.

Convenanten
VACO, de bedrijfstakorganisatie van de banden- en wielenbranche, en het ministerie van VWS hebben de afgelopen jaren convenanten gesloten om de introductie en verspreiding van exotische muggen tot het uiterste te beperken. Deze hebben ertoe geleid dat het aantal tijgermuggen in de periode 2009 (totaal circa 450 stuks) t/m nu (2014: 45 stuks, 2015: 11 stuks, 2016: 8 stuks) aanzienlijk is beperkt. De goede samenwerking tussen VACO en het ministerie van VWS is succesvol en beide partijen onderschrijven het positieve effect van de convenanten. De minister stelt in een brief aan de Tweede Kamer van 16 februari 2016: ‘Geconcludeerd kan worden dat de bedrijven de afspraken uit het convenant in hoge mate naleven. De extra inspecties dragen bij aan het naleefgedrag van de bedrijven. Er is geen reden gemeenten in dit stadium te adviseren extra maatregelen op te leggen.’

Onnodige onrust
VACO is verheugd met de rechterlijke uitspraak. “Behalve de overheid hebben ook bedrijven die banden uit ‘risicogebieden’ importeren veel geïnvesteerd in de bestrijding van exotische muggen. En dat terwijl zij momenteel in een zeer moeilijke markt opereren.”, aldus algemeen secretaris Tim van der Rijken. “We zijn blij dat de investeringen zichtbaar hun vruchten afwerpen en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. De onzekerheid daarover die door de rechtszaak ontstond heeft bij de betrokken ondernemers flink wat onrust veroorzaakt.”