Samenwerking met Groen Weert

De Stichting Groen Weert en de gemeente Weert hebben elkaar gevonden in het beheer van het grote bomenareaal in het stedelijk en buitengebied van Weert.

Dit jaar is het nodig om in Weert een groot aantal bomen te verwijderen, 268 in totaal. Stichting Groen Weert, die zich erg inspant voor de groene omgeving, heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Zij vroeg aan de gemeente een nadere toelichting over de omvangrijke bomenkap. In diverse overleggen zijn alle bomen en locaties bekeken. Er is overeenstemming bereikt over de noodzaak van het verwijderen van bomen en mogelijkheden tot het behoud van bomen. Resultaat van het overleg is dat alle bomen die onveilige situaties kunnen opleveren worden verwijderd en dat voor iedere boom die wordt gekapt een nieuwe boom wordt geplant. Over een aantal bomen vindt nog aanvullend overleg plaats, omdat Stichting Groen Weert vindt dat deze in belangrijke mate bijdragen als groene longen voor Weert.

Uitgebreide bomeninspectie
De gemeente heeft dit jaar voor de eerste keer alle bomen in het hele buitengebied geïnspecteerd. Daar staan veel bomen die zijn aangetast door ziektes en niet meer levensvatbaar zijn. Door de intensieve inspectie is gebleken dat bomen zijn aangetast door zwammen, gatenboorders, berkendoders en wilgenhoutrups. Deze bomen zijn niet levensvatbaar en sterven af. Hierdoor is de kans op uitvallende dode takken reëel. De gemeente wil voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan en neemt geen risico door direct de boom te verwijderen voordat deze helemaal afgestorven is. Daarom moeten er zoveel bomen worden gekapt.

Wel of niet verwijderen
In het overleg met de Stichting Groen Weert blijkt juist dat over deze situaties verschillend wordt gedacht. In overleg is geprobeerd daar toch overeenstemming over te bereiken. Als een boom aan het afsterven is en geen onveilige situatie veroorzaakt, bijvoorbeeld in een vrijgelegen houtwal, wordt de boom niet verwijderd. Deze dode bomen hebben ook hun nut voor de flora en fauna. Zwammen, insecten en vogels kiezen deze bomen voor een verblijf van korte of lange duur. Ze geven een waardevolle bijdrage aan de natuur.

Meer biodiversiteit in beheer
In de gesprekken tussen de Stichting Groen Weert en de gemeente zijn veel inzichten gedeeld over de manier waarop een groot bomenbestand kan worden beheerd. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt dat Weert zich wil blijven onderscheiden als groenste gemeente wordt ingezet op meer biodiversiteit in de openbare ruimte. Het gaat dan bijv. over welke boomsoorten worden geplant, het vervangen van bomen die overlast veroorzaken bij woningen, het stimuleren van hergebruik van hout in de lokale omgeving, etc. Maar ook over het accepteren van bomen die minder vitaal zijn of een afwijkende groeivorm hebben. Vaak staan deze bomen in een te kleine groeiplaats of in een wegberm die bestaat uit sintels. Herplanten is dan niet zinvol. Het behouden van een minder fraaie boom kan nog wel zijn steentje bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Kennis delen over waarde groen
Een groene woonomgeving heeft veel waarde. Deze waarde betaalt zich uit op veel vlakken. Door de aanwezigheid van bomen en een groene inrichting van de woonomgeving stijgt de waarde van onroerend goed. Het welzijn en de gezondheid van de samenleving profiteert ervan omdat hittestress wordt voorkomen en fijnstof uit de lucht wordt gefilterd. Bomen kunnen een belangrijke rol spelen in de klimatologische veranderingen doordat zij water opnemen, bewaren en weer vertraagd afdragen door verdamping. En een groene omgeving biedt een aantrekkelijke verblijfsomgeving om te recreëren. Dit laatste draagt weer bij aan de economische motor van de stad. Met deze inzichten willen de Stichting Groen Weert en de gemeente Weert samen invulling geven aan de toekomst om kennis uit te wisselen en ideeën over de groene inrichting uit te werken.