Na drie jaar ervaring met welstandsvrije gebieden in Weert is het welstandsbeleid geëvalueerd. De ervaringen zijn positief voor de woongebieden, monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.

Op onderdelen is vereenvoudiging van de procedures mogelijk. Het aangepaste welstandsbeleid staat vanaf 21 september tot en met 1 november 2016 open voor inspraak. Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseert de gemeente een informatie- en discussieavond. Deze bijeenkomst is om 19.30 uur in de Bos- en Groenkamer op de 1e etage van het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 in Weert. Iedereen is hierbij van harte welkom.

De gebieden waar vooraf geen welstandstoets meer nodig is, worden welstandvrij genoemd. Drie jaar geleden zijn grote delen van Weert welstandsvrij geworden. Het vertrouwen dat het gemeentebestuur hiermee in haar burgers stelde, is succesvol. De woonwijken, het buitengebied, de monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten zien er namelijk verzorgd uit. Het is ook vooral in het belang van de eigenaren en bewoners dat er geen waardevermindering plaatsvindt. Bij de evaluatie is ook bekeken of verdere vereenvoudiging van procedures mogelijk is.

Informatie- en discussieavond
Op 11 oktober 2016 is er een informatie- en discussieavond over de evaluatie en de aanpassingen van het welstandsbeleid. Onder andere een wijziging van het toetsen in beeldkwaliteitplannen wordt voorgesteld. In Laarveld en Vrouwenhof gaat alleen de supervisor de toets uitvoeren en wordt het advies van de welstandscommissie niet meer ingewonnen. Bij andere beeldkwaliteitplannen, zoals Kampershoek, wordt de toets ambtelijk uitgevoerd. Voorstel is om Centrum-Noord welstandsvrij te maken. Een andere wijziging is de bezetting van de commissie. Deze wordt teruggebracht tot twee leden. Hiervan is een lid een monumentendeskundige. Zo kunnen monumentenplannen elke vergadering (eens in de twee weken) worden behandeld in plaats van eens in de vier weken.

Reclamebeleid
Belangrijk onderdeel van het welstandsbeleid is het reclamebeleid. Regels voor reclames zijn van kracht in de beschermde stads- en dorpsgezichten en bij monumenten. Zo gelden deze regels voor onder andere de binnenstad. Samen met de ondernemers in de binnenstad wordt gekeken welke verbeteringen en verduidelijkingen mogelijk zijn. Een voorstel hiervoor wordt apart bekend gemaakt.

Welstandvrij betekent niet vergunningvrij
Als het gaat om een bouwactiviteit waarvoor een vergunning nodig is in een welstandvrij gebied, is alleen de welstandstoets vervallen. Andere toetsen, zoals de stedenbouwkundige of technische toets, vervallen niet. De activiteit zelf blijft dus vergunningplichtig. Hebt u bouwplannen? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0495) 57 50 00.

Tijdpad
Tot en met 1 november 2016 ligt de concept Welstandsnota 2016 ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis. Kijk voor de openingstijden op www.weert.nl/contact. De nota is ook online beschikbaar op www.weert.nl.

Zienswijzen kunnen tot en met 1 november 2016 worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Alle zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het welstandsbeleid, naar verwachting in de raad van 21 december 2016. Daarna wordt het nieuwe beleid pas van kracht.