Onderzoek naar wateroverlast

De gemeente Weert heeft met de wijkraden Boshoven en Rond de Kazerne afgesproken om de aanpak van de wateroverlast planmatig op te pakken.

In de zomer van 2013 ondervonden deze wijken veel overlast door noodweer. Sindsdien trekken de wijkraden en de gemeente samen op om tot oplossingen te komen. De gemeente en de wijkraden hebben deze trajecten in een stroomversnelling gebracht. Een deskundige draagt voor het eind van dit jaar oplossingen aan voor de wateroverlast in deze twee wijken.

Brede kijk, concreet twee wijken eerst
Na de zware regenval in juni zijn ook andere locaties binnen de gemeente getroffen. Ook deze locaties worden betrokken in de aanpak van de deskundige. Het gaat om de hele gemeente, waarbij wordt ingezoomd op wijken waar tijdens de laatste periodes met zware buien de meeste overlast voorkwam. De opdracht aan de expert is heel concreet: “bekijk vanuit het functioneren van het gehele rioolsysteem de knelpunten en geef oplossingen om wateroverlast te voorkomen”.

Analyseren rioolsysteem
Sinds eind juli is de deskundige hiermee aan de slag gegaan. Er is begonnen met het analyseren van de werking van de riolering. Om te weten of en waar er problemen zijn in de riolering, moet eerst duidelijk zijn hoe de riolering reageert op bijvoorbeeld een regenbui of hoge waterstanden in het oppervlaktewater. Daarvoor wordt een zogenaamd hydraulisch rekenmodel opgesteld, waarin verschillende regenbuien kunnen worden nagebootst.

Effecten van maatregelen
De resultaten van het rekenmodel worden getoetst met de klachten en de ervaringen van buurtbewoners, zodat theorie en praktijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Vervolgens worden maatregelen doorgerekend om er achter te komen wat de effecten van die maatregelen zijn. Uiteindelijk worden de meest effectieve en betaalbare maatregelen uitgevoerd.

Probleem op andere locatie?
Er is bewust voor deze werkwijze gekozen. Natuurlijk kunnen maatregelen ook zonder rekenmodel worden bedacht, maar of die het gewenste resultaat opleveren is iets anders. Uit het rekenmodel kan bijvoorbeeld blijken dat de oorzaak van de wateroverlast of het knelpunt in de riolering op een heel andere locatie zit dan aanvankelijk gedacht. Deze informatie heeft de gemeente nodig om samen met het Waterschap Peel en Maas oplossingen in het waterhuishoudingsysteem te vinden.

Wanneer resultaten?
Uiteraard is het opstellen en toetsen van zo’n rekenmodel tijdrovend. Het moet immers zo goed mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid. De expert verwacht dat er eind november concrete resultaten kunnen worden gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens informatieavonden in de wijken Rond de Kazerne en Boshoven.