Volgende stap voor industriepark

Cranendonck – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck heeft na een intensieve voorbereidingsperiode op 20 december 2016 besloten om het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan biedt kaders om het huidige terrein verder uit te bouwen tot een duurzaam en innovatief industriecentrum met focus op research & development en het creëren van synergie tussen de zinksmelter Nyrstar en toekomstige bedrijven. De mens en het versterken van de natuur staan hierin centraal. Nyrstar bewees afgelopen jaren dat dit kan, door continu de lat hoger te leggen op vlak van haar milieuprestaties.

Het bestemmingsplan is een onderdeel van nieuwe ontwikkelingen op gebied van metaal- en energietechnologie en een bijzondere samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Dit samenwerkingsconcept zal begin 2017 naar buiten treden.

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het verbreden van de planologische mogelijkheden voor de gronden die ten noordwesten van de fabriek van Nyrstar liggen. Daarnaast wordt het mogelijk een solarpark te realiseren aan de westzijde van het terrein en een nieuwe ontsluitingsweg. Tenslotte is in het plan de omzetting van een drietal gebieden (Heikikkergebied, Heilig Hartpark/ Koelvijver en Klaarvijvers) van de bestemming bedrijventerrein naar natuur geregeld.

Wat is een bestemmingsplan?
De gemeente heeft de taak om bestemmingsplannen vast te stellen. Het bestemmingsplan geeft aan welke bestemmingen (bijv. wonen, bedrijf, kantoor, groen) voor bepaalde gebieden gelden. Hieraan worden regels gekoppeld die bepalen op welke manier gronden gebruikt en bebouwd mogen worden. Voordat een bestemmingsplan rechtskracht krijgt, doorloopt het een procedure.

Waarom loopt er een bestemmingsplanprocedure?
Op dit moment heeft een groot gedeelte van de gronden al een bedrijfsbestemming. Toch is de ontwikkeling zoals hierboven genoemd, nu niet mogelijk binnen het op dit moment geldende bestemmingsplan. Dit geldt ook voor het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg en natuurgebieden. Daarom is het nodig om het bestemmingsplan aan te passen.

Het plan inzien
Vanaf 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ´Duurzaam Industriepark Cranendonck´ ter inzage. Het plan is in te zien via http://1706.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (de code is: NL.IMRO.1706.BPDIC7501-ONT1) en een inkijkexemplaar ligt klaar op het gemeentehuis.

Informatie
De gemeente Cranendonck organiseert een inloopbijeenkomst op maandag 16 januari tussen 17.30 uur en 20.30 uur in Gemeenschapshuis de Schakel, Sint Barbaraweg 1 in Budel-Dorplein. Iedereen is van harte welkom en is in de gelegenheid om vragen te stellen over het plan. Volgende week, 28 december 2016, publiceert de gemeente een uitgebreid artikel over de plannen in de Grenskoerier. De plannen en de bijbehorende staan ook op www.cranendonck.nl.

Mogelijkheid tot reageren
Iedereen heeft de mogelijkheid om te reageren op het bestemmingsplan en om zienswijzen naar voren te brengen.