Verbazing over sluiting GGZ

GGZ Vincent van Gogh, gevestigd naast het St. Jans Gasthuis, gaat haar kliniek in Weert sluiten. Dit betekent concreet dat de 30 ‘bedden’ (18 op open en 12 op gesloten afdeling) in Weert
verdwijnen. Gedwongen opnames zullen in Venlo plaatsvinden.

Vincent van Gogh heeft de overtuiging dat de tijd hier rijp voor is. Cliënten met een chronisch psychiatrisch ziektebeeld worden, ook in Weert, al jaren thuis begeleid. Deze zogeheten ambulantisering van de zorg wordt sinds 2015 aangevuld met zogenaamde Intensive Home Treatment (IHT) en is – in combinatie met de 7 x24 uurs crisisfunctie van Met GGZ – ook buiten kantooruren beschikbaar.

Het plan is om een deel van het personeel van de kliniek in te zetten bij deze intensieve vorm van zorg thuis. Vincent van Gogh gaat er vanuit dat dit kan zonder gedwongen ontslagen.

Het college van B&W is op 29 november jl. voor het eerst geïnformeerd over het besluit van Vincent van Gogh om de kliniek in Weert op zo’n korte termijn te sluiten. Het College heeft haar verbazing daarover geuit. De gemeente Weert heeft weliswaar geen formele bevoegdheid, maar dit besluit raakt wel degelijk het gemeentelijke (sociale) domein zo het College in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

In een eerste reactie heeft het college van B&W begrip getoond dat ook de zorg voor psychiatrische cliënten verandert. Zorg en ondersteuning zoveel als mogelijk thuis is een ontwikkeling die ook zjj nastreven. In dat opzicht juichen zij het toe dat Vincent van Gogh innoveert en dat zorgverzekeraars hiervoor ruimte bieden. Tegelijkertijd is men kritisch vanwege het feit dat (te) veel vragen vooralsnog onbeantwoord blijven. “De gemeente en ketenpartners zijn erg laat geïnformeerd, terwijl Vincent van Gogh juist sterk wil inzetten op lokale netwerken”, aldus het college.

De gevolgen van het verdwijnen van bedden voor de inwoners van Weert zijn op onderdelen nog onvoldoende uitgewerkt. Zo is nog onvoldoende duidelijk wanneer en op welke wijze toch nog wordt voorzien in een time-outvoorziening in Weert. Ook de directeur zorg van het SJG Weert heeft vragen in hoeverre dit invloed heeft op de aanloop van patiënten bij de Spoedpost en de druk op de beddencapaciteit van het ziekenhuis.

In een reactie hierop beaamt Vincent van Gogh dat een goed ambulant aanbod stokt in Nederland. Dat is ook precies waarom Vincent van Gogh (samen met verzekeraars) wil aantonen dat het wel kan. Vincent van Gogh start met VGZ en CZ een leertuin waarin ze dit ambulant aanbod verder gaan opbouwen, waarmee ze in Weert al eerder zijn gestart.

Uitgangspunt is dat dit ambulante aanbod de bedden kan vervangen en dat dit zeker ook beter is voor de patiënt. In de berichtgeving van de NOS (http://nos.nl/artikel/2146131-psychiatrische-hulp-thuis-in-de-knel.html) komt volgens Vincent van Gogh onvoldoende tot uiting hoe ontwrichtend een opname in een GGZ-kliniek voor iemand kan zijn. Het is (bijna) altijd beter mensen te behandelen in de eigen context.

Het door Vincent van Gogh voorgestelde verandertraject acht het college op zichzelf perspectiefrijk. Het heeft echter de voorkeur de keten actiever te betrekken in een rustiger verandertempo, waarin meer ruimte is om alle mogelijke knelpunten van de gemeente en ketenpartners “aan de voorkant” op te lossen.

De directie van Vincent van Gogh neemt de zorgen ter harte. Er lopen al diverse acties om de transitie zorgvuldig vorm te geven, continuïteit van zorg te bieden en maatschappelijke overlast te voorkomen.