Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten en diensten (hoe ook genaamd) welke aangeboden worden door weertdegekste.nl.

• De factuur geldt tevens als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan weertdegekste.nl.

• De betalingstermijn staat vast op 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, van rechtswege in verzuim en zal er een vertragingsrente van één procent per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Daarnaast zal de opdrachtgever aan weertdegekste.nl de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn, conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 40,00. Ingeval van niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen.

• Weertdegekste.nl verplicht zich om de overeengekomen diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen, te verrichten.

• Eén vacatureplaatsing is geldig voor het plaatsen van één vacature.

• De “plaatsingsduur” gaat in vanaf het moment dat de vacature zichtbaar wordt gemaakt door weertdegekste.nl.

• Weertdegekste.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een vacature of voor een verkeerde respons op een vacature. Evenmin kan ontbreken van respons of een verkeerde respons voor opdrachtgever een geldige reden vormen om de aan weertdegekste.nl toekomende plaatsingskosten / -tegoeden niet of niet volledig te betalen.

• De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van weertdegekste.nl is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief.

• Uitsluitend en alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een vacature of advertentie. Weertdegekste.nl behoudt zich het recht voor om vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden of die kwetsend kunnen zijn, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Weertdegekste.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van vacatures of advertenties.

• Weertdegekste.nl.nl behoudt zich het recht voor om vacatures of advertenties zonder opgaaf van reden te weigeren of blijvend of tijdelijk offline te halen.

• Weertdegekste.nl behoudt zich het recht voor om haar tarieven periodiek aan te passen.

• Weertdegekste.nl factureert alle onder “Tarieven” genoemde bedragen in één keer, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtnemer is overeengekomen. Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

• Op de rechtsverhouding tussen Weertdegekste.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

• Alle afgesloten abonnementen worden NIET automatisch verlengd. De geldigheidsduur van een offerte is 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.

• De minimale plaatsingsduur is één maand. Indien de vacature eerder wordt vervuld vindt geen restitutie van het factuurbedrag plaats.