Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, producten en diensten (hoe ook genaamd) welke aangeboden worden door Beleef Weert Media of Weertdegekste.nl (WdG).
 
 • Toegang tot de website: Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en huisregels.
 • Intellectueel eigendom: Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, en logo’s, is eigendom van WdG of van derden met wie wij samenwerken. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Gebruikersbijdragen: Gebruikers kunnen mogelijk bijdragen leveren aan de website in de vorm van opmerkingen, reacties, of andere inhoud. Door bijdragen te leveren, verleent de gebruiker WdG het recht om deze bijdragen te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te verwijderen en te distribueren zonder compensatie of verdere toestemming.
 • Gebruiksbeperkingen: Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of die de rechten van anderen schendt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verspreiden van lasterlijke of beledigende inhoud, het plaatsen van spam, of het uitvoeren van activiteiten die de functionaliteit van de website kunnen verstoren.
 • Aansprakelijkheid: WdG streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar biedt geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud op deze website. Het gebruik van de website is op eigen risico van de gebruiker. WdG is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website.
 • Links naar externe websites: Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van WdGWdG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en biedt geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze websites. Het gebruik van externe websites via de links op deze website is op eigen risico van de gebruiker.
 • Wijzigingen: WdG behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.
 • Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.
 • Contact: Als je vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].

Algemene voorwaarden voor verkoop

 • De factuur geldt tevens als opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie dan zal hij dit binnen drie werkdagen kenbaar maken aan WdG.
 • De betalingstermijn staat vast op 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, van rechtswege in verzuim en zal er een vertragingsrente van één procent per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Daarnaast zal de opdrachtgever aan weertdegekste.nl de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn, conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 40,-. Ingeval van niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen.
 • Weertdegekste.nl verplicht zich om de overeengekomen diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen, te verrichten.
 • Eén vacatureplaatsing is geldig voor het plaatsen van één vacature.
 • De “plaatsingsduur” gaat in vanaf het moment dat de vacature zichtbaar wordt gemaakt door WdG.
 • Weertdegekste.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een vacature of voor een verkeerde respons op een vacature. Evenmin kan ontbreken van respons of een verkeerde respons voor opdrachtgever een geldige reden vormen om de aan weertdegekste.nl toekomende plaatsingskosten / -tegoeden niet of niet volledig te betalen.
 • De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van weertdegekste.nl is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief.
 • Uitsluitend en alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een vacature of advertentie. Weertdegekste.nl behoudt zich het recht voor om vacatures, die tekst bevatten, welke in strijd is met de wet of goede zeden of die kwetsend kunnen zijn, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Weertdegekste.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van vacatures of advertenties.
 • Weertdegekste.nl.nl behoudt zich het recht voor om vacatures of advertenties zonder opgaaf van reden te weigeren of blijvend of tijdelijk offline te halen.
 • Weertdegekste.nl behoudt zich het recht voor om haar tarieven periodiek aan te passen.
 • Weertdegekste.nl factureert alle onder “Tarieven” genoemde bedragen in één keer, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtnemer is overeengekomen. Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 • Op de rechtsverhouding tussen Weertdegekste.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle afgesloten abonnementen worden NIET automatisch verlengd. De geldigheidsduur van een offerte is 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 • De minimale plaatsingsduur is één maand. Indien de vacature eerder wordt vervuld vindt geen restitutie van het factuurbedrag plaats.
Opgesteld op 23 april 2024