Maaskei sluit aan bij Philips van Horne

Philips van Horne school

De Maaskei wil haar leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Heel een plek geven in Weert. Er is aansluiting gevonden bij de scholengemeenschap Philips van Horne in Weert voor ongeveer 50 leerlingen. Deze locatie sluit beter aan bij de participatiemaatschappij en de nieuwe inzichten van eigentijds en uitdagend onderwijs.

Het doel van de vso-school -die onderwijs biedt aan verstandelijk beperkte jongeren- is om leerlingen toe te leiden naar werk of dagbesteding en ze zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de samenleving.

Dit vereist een rijke, naar buiten toe gerichte leeromgeving welke maar ten dele op de huidige locatie geboden kan worden. Daarom heeft de Maaskei aansluiting gezocht bij de reguliere voortgezet onderwijsschool Philips van Horne. Een school die middenin de wijk ligt en omringd wordt door voorzieningen (denk aan winkels, ontbijt- en lunchvoorzieningen, verzorgingstehuis en openbaar vervoer) die een bijdrage leveren aan een rijke leeromgeving, een betere toeleiding naar arbeid en sociale integratie.

Het gebouw en de omgeving lenen zich hier bij uitstek voor. Zeker omdat Onderwijsgroep Buitengewoon (Maaskei) en LVO (Philips van Horne) daarnaast een gedeelde visie hebben ten aanzien van integratie en participatie.

Aanpassingen

Om de Maaskei in het gebouw van scholengemeenschap Philips van Horne te vestigen zullen er aanpassingen gedaan moeten worden om aan de behoeften van de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, te voldoen. De kosten voor deze aanpassingen zijn begroot op € 665.000,-.

Planning

Het Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck 3103 heeft inmiddels toestemming gegeven voor het realiseren van een nevenvestiging van de Maaskei in Weert per 1 augustus 2019. Op 19 december as. neemt ook de gemeenteraad van Weert een definitief besluit over het beschikbaar stellen van het krediet voor de verbouwing. Vervolgens moet bij de minister vóór 1 februari 2019 toestemming worden gevraagd voor de verhuizing. Als alle lichten op groen staan kan gestart worden met de aanpassing van het gebouw. Wanneer de leerlingen van de Maaskei ook daadwerkelijk naar hun nieuwe school kunnen is nu nog niet bekend.

Maaskei

De Maaskei, onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon, geeft primair en voortgezet speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn. Vanaf 2013 heeft de Maaskei ook al een nevenvestiging voor speciaal onderwijs (4 tot 12 jaar) in Weert.