Project N266-N275 Nederweert in haalbaarheidsfase

Algemeen Economie Nederweert Regio Reageer 4 min. leestijd

Nederweert – De gemeente Nederweert en de Provincie Limburg werken onder het motto ‘Samen groots, samen verbinden!’ samen aan het verbeteren van de verbinding N266-N275. Dit doen we om de regionale bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Wat is de stand van zaken?

Waardevolle informatie ophalen

De afgelopen maanden vonden er twee gesprekrondes plaats met een groot aantal stakeholders (algemene belangenorganisatie, zakelijke partners) en klankbordgroepen (direct aanwonenden/belanghebbenden). In totaal zijn er 19 overleggen gehouden. De projectgroep haalde waardevolle informatie op voor het vervolg. 

Negen onderdelen

Het project N266-N275 Nederweert bevindt zich in de haalbaarheidsfase en bestaat uit negen onderdelen. Die variëren van de aanleg van een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug tussen Nederweert en Budschop, een tunnel onder de N275 voor fietsers en voetgangers, een nieuwe rotonde bij Randweg West en het aanpassen van de bestaande rotonde Eind tot het opheffen van enkele fietsoversteken. 

Eerste overlegronde

In de eerste gespreksronde is het doel van het project uitgelegd, is aangegeven wat we willen bereiken en wat de negen projectonderdelen inhouden. De deelnemers aan deze gesprekken konden hierop reageren. Dit leidde tot enkele nieuwe inzichten die zijn meegenomen in de uitwerking van de eerste schetsen.

Tweede overlegronde

In de tweede ronde zijn de concept-schetsontwerpen aan de deelnemers voorgelegd en is uitgelegd wat we wel en niet met de ontvangen reacties hebben gedaan. Daar waar er meer varianten waren, zijn de eerste voor- en nadelen van elke variant benoemd. De deelnemers konden wederom reageren. Deze reacties worden (daar waar mogelijk) verwerkt in het definitieve schetsontwerp.

Specifieke en algemene reacties

Naast specifieke reacties op de verschillende onderdelen, waren er ook algemene reacties die de projectgroep meeneemt in het vervolg. Zo vragen deelnemers om bij de vernieuwing van de verkeerslichten op de N275 en N266 waar mogelijk een zo lang mogelijke groene golf te creëren tussen alle installaties van Weert tot en met Nederweert. Dit is input voor een latere fase (planvormingsfase). Er is ook behoefte aan informatie over de toekomstige snelfietsroute tussen Nederweert en Weert. In de tweede bijeenkomst werd dit kort besproken door het tracé en de raakvlakken met de aanpassingen aan de provinciale wegen te benoemen.

Aandachtspunten

Op het tracé Randwegbrug-rotonde Eind liggen mogelijk knelpunten die nader onderzocht moeten worden. Vooral de kruising met de Hulsenweg en de kruising N266-N275 zorgen in de spitsuren voor opstoppingen. Tenslotte kan het traject tussen Brug 15 en de nieuwe fietstunnel mogelijk een knelpunt vormen als het fietsverkeer hier toeneemt. Hier moet aandacht voor zijn.

Hoe nu verder?

Ingenieursbureau Geonius en het projectteam voeren de komende maanden diverse onderzoeken uit en werken de schetsontwerpen voor de diverse varianten verder uit. De resultaten hiervan worden meegenomen in een integrale afweging. Op basis daarvan kan een definitief schetsontwerp worden vastgesteld. Dit moet aan het einde van 2021 gereed zijn. 

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Dit kan op de projectsite van de provincie Limburg.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie