Weert wil ‘young potentials’ in dienst

Het college van B&W wil de gemeentelijke organisatie toekomstbestendiger maken. Het is nodig dat de gemeente Weert nieuwe mensen aantrekt om te blijven voldoen aan de behoefte van de inwoners. Verjonging, digitalisering, flexibiliteit en dienstverlening zijn de kernwoorden van deze aanpak. Straks moet er een meer moderne, dienstverlenende organisatie staan, die alle faciliteiten voor inwoners (digitaal) kan bieden en de uitdagingen van de toekomst aan kan.

Zoals in het programma 2018-2022 “Weert koerst op verbinding” is verwoord, is het nodig de gemeentelijke organisatie een impuls te geven. Daarom legt het college van B&W de gemeenteraad nu een voorstel voor om eenmalig € 3.700.000,- te investeren in zijn organisatie.

Uitdagingen

In de jaren vanaf 2011 zijn er in de gemeentelijke organisatie diverse bezuinigingsrondes geweest. Daarbij is de organisatie in totaal met 20% gekrompen. Dat heeft ertoe geleid dat Weert nu een relatief kleine organisatie heeft waarin de werkdruk hoog is (hoger dan landelijk gemiddeld). Ook het ziekteverzuim is hoog. Dat brengt veel kosten met zich mee. Verder kost tijdelijke inhuur veel geld. Ook is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers hoog waardoor de uitstroom de komende jaren fors is. Zo dreigt veel kennis verloren te gaan. Deze uitdagingen wil het college van B&W nu oppakken door maatregelen te nemen.

Inmiddels is de economie aangetrokken. Dat betekent dat de gemeente meer diensten moet leveren, bijvoorbeeld meer vergunningen om te (ver)bouwen. Daarnaast heeft het Rijk de afgelopen jaren taken naar de gemeente overgeheveld. Voorbeelden daarvan zijn de drie decentralisaties (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), de Regionale Uitvoeringsdienst en de Omgevingswet. Ook moet de gemeente forse slagen maken op het gebied van ICT. Dat is nodig om inwoners goed en veilig digitaal van dienst te kunnen zijn, naast het fysieke loket dat blijkt bestaan.

Jonge mensen

Het plan is een groep van ‘young potentials’ in dienst te nemen. Zij worden voor een aantal interne vacatures opgeleid, zodat ze flexibel kunnen worden ingezet. Wil de gemeente jonge medewerkers kunnen binnenhalen, dan is het nodig dat er, naast een goed salaris, ook wordt gezorgd voor aanvullende arbeidsvoorwaarden gericht op jonge mensen. Met de investering die het college nu voorstelt is de gemeentelijke organisatie weer op orde, stroomt er nieuw elan in en komt de werkdruk op een gezond niveau.

Het programma uitvoeren

Later dit jaar volgt bij de begroting nog een voorstel om de consequenties van het nieuwe programma voor de komende vier jaar te kunnen uitvoeren. Daarvoor is ook een investering in menskracht nodig.