Container van Dear Landschape

Bocholt – Bij de Luysmolen in Bocholt (B), net over de grens bij Weert, staat een container van Dear Landschape.

Dear Landscape is een project, dat geïnitieerd werd door Projectgroep Drielandenpark samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Het microproject Dear Landscape wordt in het kader van het project People to People Interreg V-A EMR medegefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de beide provincies Limburg.

Dear Hunter werd gevraagd om aandacht te besteden aan het groene hart van de Euregio Maas-Rijn en contact te zoeken met haar bewoners. Waarom? Er is al veel kennis verzameld over het landschap, maar hoe de burgers hun natuurlijke omgeving beleven en welke waarde zij eraan hechten is nog onvoldoende onderzocht. Dit is echter essentiële kennis die van grote invloed kan zijn op het (grensoverschrijdende) beleid t.a.v. landschapsbehoud, -beheer en ruimtelijke planning.

In Dear Landscape wordt het Drielandenpark, maar ook het Kempen~Broek, in kaart gebracht door intensief contact met haar bewoners en bezoekers. Hiervoor wordt de bijzondere methode van Dear Hunter ingezet: door op locatie te gaan wonen èn werken. Dit zal resulteren in een subjectieve kaart of ‘atlas’ van het gebied, zoals waargenomen door de inwoners. Daarnaast worden lokale problemen en inzichten onthuld: hoe gaan de verschillende gemeenten en organisaties in dit natuurgebied om met hun landschap? Hoe is de toegankelijkheid ervan? Wat zijn de onderscheidende kwaliteiten en hoe kunnen ze op een betere manier worden gebruikt ten behoeve van haar inwoners en/of bezoekers?

Drie pilotprojecten in 2017 (in Vaals, Visé en Heers) hebben bewezen dat er nog veel te leren valt over landschapsbeleving en -behoud. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland neemt nu het initiatief voor een tweede fase van Dear Landscape in het Kempen~Broek. Ook de Hoge Venen en Aken komen aan de beurt ter vervollediging van de euregionale landschapskaart.

Deze aanpak is voor het GrensPark Kempen~Broek van bijzondere betekenis omdat daar momenteel wordt gewerkt aan de aanvraag om het gebied door de UNESCO te laten erkennen als Mens- en Biosfeer. ‘Het UNESCO Mens en Biosfeerprogramma stelt de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving centraal, een combinatie van natuurbescherming en regionale ontwikkeling. Dat maakt het programma wezenlijk anders dan bijvoorbeeld UNESCO’s werelderfgoed, dat zich vooral richt op behoud van het erfgoed en het bevorderen van toerisme. Mens en Biosfeer is veel breder. Het gaat over de duurzame ontwikkeling van een gebied, en heeft daarnaast een wetenschappelijk karakter, met onderzoek en educatieve activiteiten als belangrijke pijlers. Het betrekken van de bevolking in deze aanvraagprocedure is van groot belang en de aanpak van Dear Landscape zal deel uit maken van deze opzet.

Geïnteresseerd in een babbel met de onderzoekers? In het Kempen~Broek staat de container nog tot 17 september aan de Luysmolen in Bocholt (Luysenweg 2, tussen fietsknooppunt 9 (B) en 87 (NL).

De resultaten van het directe contact met de bewoners en bezoekers worden publiekelijk gepresenteerd en bediscussieerd op een euregionaal landschapsevenement in 2019. Het doel is om vanuit de opgedane inzichten landschaps-kwaliteitsdoelstellingen te formuleren in de lijn van de Europese Landschapsconventie, die voor de regio’s, partners en gemeenschappen als inspiratie en leidraad kunnen dienen in hun plannings- en landschapsprojecten, maar ook de samenwerking over de grens en de contact tussen burgers en overheden te sterken.