Plan voor ombouw discotheek

Bij de gemeente Weert is een principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van twee separate restaurants op de locatie Oelemarkt 11
en Hegstraat 36. In dit pand zaten voorheen de Carte Blanche, Club Eleven, Club 6001 gevestigd.

De locatie Hegstraat 36 zal middels de voorgenomen bestemmingsplanherziening een hoofdgebouw worden met een entree en terras aan de Hegstraat. Op dit moment heeft de locatie Hegstraat 36 / Oelemarkt 11 de functie ‘discotheek’. De overeenkomst met de huurder is inmiddels opgezegd.

Twee bouwvlakken

Om het initiatief te kunnen realiseren dient het bestemmingplan te worden herzien, in die zin dat zowel voor de locatie Oelemarkt 11 als de Hegstraat 36 een bouwvlak wordt opgenomen. Op dit moment geldt alleen een bouwvlak voor de zijde aan de Oelemarkt. Hiermee worden dan twee zelfstandige locaties gecreëerd, waarbij dan ook voor de Hegstraat 36 een voorzijde ontstaat.

Schrappen discotheekfunctie in bestemmingsplan

In het principeverzoek geven initiatiefnemers aan dat met het realiseren van deze restaurantfuncties
de functieaanduiding ‘discotheek’ kan komen te vervallen. Dit is van gemeentewege ook een voorwaarde om aan dit verzoek medewerking te kunnen verlenen Om deze aanduiding ‘discotheek’ in het bestemmingsplan te laten vervallen is ook een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Door het vervallen van de functie ‘discotheek’ komt een overlast gevende functie te vervallen. Met deze invulling wordt een positieve impuls aan de Oelemarkt / Hegstraat gegeven, zo stelt de gemeente Weert. Aan de zijde van de Hegstraat wordt een voorkantsituatie gecreëerd.

Akoestisch onderzoek

Nader (akoestisch) onderzoek dient aan te tonen dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat.