Groot onderhoud in de IJzeren Man

Foto via: Gemeente Weert

De omgevallen bomen in bos- en natuurgebied De IJzeren Man herinneren nog dagelijks aan de storm van januari 2018.

Naast deze zichtbare schade, is er schade die niet direct te zien is, die forse gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan losse takken of omgewaaide bomen die nog deels steunen op andere bomen.

In februari begint bosbeheerder Bosgroep Zuid Nederland met werkzaamheden in het IJzeren Mangebied. De focus ligt daarbij op het veilig maken van het bos- en natuurgebied. De werkzaamheden duren tot half maart.

Welke schade is er?

De schade zit vaak in de boomwortels of in de buitenste laag van de boom, die de boom beschermt tegen bijvoorbeeld uitdroging of infecties. Door de langere periode van droogte in 2018 was er voor veel bomen te weinig vocht en voedingsstoffen. Daardoor zijn in het bos- en natuurgebied veel (naald)bomen dood gegaan of gaan nu dood. Als er veel ‘wonden’ zijn aan een boom, krijgen plaaginsecten en schimmels vrij spel om zich in de boom te vestigen. Daardoor wordt een boom zwakker.

Veilige situatie

Bij het opruimen van de stormschade zijn in 2018 alleen de hoogst noodzakelijke opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Nu wordt 55 ha van bos- en natuurgebied De IJzeren Man gecontroleerd op veiligheid. Tijdens een inspectie worden bepaalde bomen gemarkeerd, zoals half omgezaagde bomen en omgewaaide bomen. Dit zijn vooral naaldbomen en enkele loofbomen. Deze bomen worden later weggehaald, zodat het drukbezochte recreatiegebied volledig veilig is.

Toekomst: aanplanten nieuwe bomen

Met het weghalen van deze beschadigde bomen, ontstaat in een aantal percelen kleine open ruimtes. In het najaar van 2019 worden er nieuwe, klimaatbestendige bomen geplant op deze open plekken. Denk dan aan bomen als een linde, zoete kers en esdoorn. Door op deze open plekken bomen te planten, vindt verjonging van het bosgebied geleidelijk plaats. De bossen bestaan dan uit bomen van verschillende leeftijdsklassen. Dit draagt ook bij aan de (bio)diversiteit en stabiliteit van het bos- en natuurgebied.

Gedragscode ‘zorgvuldig bosbeheer’

Bij de uitvoering van bosbeheersmaatregelen wordt gewerkt volgens de gedragscode ‘zorgvuldig bosbeheer’. Door te werken met deze gedragscode wordt met respect omgegaan met roofvogelnesten, spechten(nesten), mierennesten, holen en zeldzame flora. Vlak voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen, worden de percelen geïnventariseerd op aanwezigheid van bijzondere soorten, zodat deze bij de uitvoering van de werkzaamheden gespaard worden.

Vragen?

De werkzaamheden vinden plaats (bij geschikte weer- en terrein omstandigheden) vanaf begin februari tot uiterlijk 15 maart 2019. De uitvoering van de werkzaamheden worden begeleid door Bosgroep Zuid Nederland. Voor informatie kun je contact opnemen met de heer J.C.J. (Jos) Truijen, Bosgroep Zuid Nederland, tel: 06-13 43 89 65 of per e-mail: [email protected]