Nederweert – Begin juli stelde de gemeenteraad van Nederweert de regionale Structuurvisie Wonen MiddenLimburg 2018-2021 en de nieuwe Verordening Starterslening vast. De structuurvisie Wonen geeft richting aan het woonbeleid voor de komende jaren. De starterslening is een instrument dat we daarvoor kunnen inzetten.

Welke uitdagingen en opgaven liggen er?

De Structuurvisie Wonen is een product van zeven Midden-Limburgse gemeenten (Weert, Roermond, Echt-Susteren, Roerdalen, Leudal, Maasgouw en Nederweert). Als basis is hiervoor de woningmarkt onderzocht. De resultaten van dit onderzoek gaven veel inzicht in de veranderende woonbehoefte van huishoudens.

Een aantal opgaves en uitdagingen op een rij

• Vanwege een verwachte groei van het aantal huishoudens in Nederweert tot circa 2030 dienen nieuwe woningen gebouwd te worden. Ongeveer 350 vanaf 1 januari 2018.
• Huishoudens worden steeds kleiner door de vergrijzing. De behoefte aan kleinere, levensloopbestendige (senioren) woningen groeit. Tegelijk zien we dat er in de toekomst mogelijk een overschot is aan grotere half vrijstaande en vrijstaande woningen.
• De vergrijzing en ontgroening vragen ook om te kijken naar de bestaande woningen. Hoe kunnen we deze aanpassen zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
• Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk bij het vinden van zowel een huurwoning als koopwoning.
• Er zijn inwoners die bijzondere aandacht vragen. Denk aan woningen van buitenlandse werknemers, woonwagenbewoners en sociale kwetsbare burgers.
• De opgaves rondom energietransitie raakt ook het woonbeleid. Woningen moeten van het gas af. Dit vormt de komende tientallen jaren een grote uitdaging.
• Er zijn meer plannen voor het bouwen van woningen dan er nodig zijn. We moeten keuzes maken welke plannen we wel en niet meer willen uitvoeren.

Hoe gaan we hiermee aan de slag?

Sommige zaken, zoals het duurzamer maken van de woningvoorraad en het uitwerken van afspraken voor woonwagenstandplaatsen en de huisvesting buitenlandse werknemers pakken we samen met de regio en de provincie op. De tweede helft van dit jaar passen we onze eigen regels voor huisvesting van buitenlandse werknemers aan.

Prestatieafspraken

Ze streven ernaar om alle inwoners te laten wonen in een woning die bij hem of haar past. Ze vinden het belangrijk dat er in alle kernen voldoende aanbod blijft voor de eigen behoefte. Dat geldt voor huurwoningen en koopwoningen. Maatwerk is hier belangrijk. Samen met partners, zoals dorpsraden, ontwikkelaars en corporaties gaan we kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. Met de corporaties maken ze hier jaarlijks prestatieafspraken over.

De gemeenten willen graag de juiste woningen bouwen op de juiste plek voor de juiste mensen. In eerste plaats bouwen we deze voor onze eigen inwoners. Maar Nederweert is gunstig gelegen ten opzichte van de regio Eindhoven. Voor mensen die hier werken kunnen we een interessante woongemeente zijn. Vooral in de kern Nederweert willen we ook aan deze groep woonruimte bieden.

Starterslening blijft mogelijk

Sinds 2011 kunnen starters op de koopmarkt bij de gemeente een starterslening aanvragen. Een starterslening is een aanvullende lening voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Zo helpen ze starters om de stap naar een eigen huis sneller te kunnen maken.

Een positief gevolg is dat het de doorstroom voor andere doelgroepen bevordert. De raad besloot onlangs door te gaan met de starterslening. De maximale koopsom van een starterswoning is € 185.000. Het bedrag is daarmee gelijk aan de provinciale Startersverordening. In de oude verordening was dit bedrag € 173.000 voor een bestaande woning en € 180.000 voor een nieuwbouwwoning. Het maximale bedrag dat geleend kan worden is € 37.000 afhankelijk van het inkomen.