Nieuwe alternatief N266-N275

Nederweert – Op vrijdag 29 mei besprak de provinciale commissie Mobiliteit en duurzaamheid het project N266-N275 Nederweert en de financiering ervan. De commissie sprak haar waardering uit voor het heldere statenvoorstel en de inzet van wethouder Cuijpers van Nederweert voor de uitvoering van nagenoeg het hele ‘Nieuwe alternatief’.

Hamerstuk

De commissie besloot dat het voorstel als hamerstuk behandeld kan worden tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) op maandag 29 juni. De commissie stemde verder unaniem in met uitvoering van de volgende onderdelen.

– Een brug over de Zuid-Willemsvaart met aansluiting op de N266 ter hoogte van de Schoolstaat
– Een fietstunnel onder de N275 of fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van de Randwegbrug
– Capaciteitsverruiming van de rotonde op de N275 bij Nederweert-Eind
– Een fietsbrug over de N275 ter hoogte van de Nikkelstaat
– Verbeteringen voor de doorstroming bij de A2
– De aanleg van een rotonde in Randweg West ter hoogte van De Bengele

Nieuwe naam project

Tot nu toe was de naam van het project Randweg N266 Nederweert. Door de keuze van PS voor het Nieuwe alternatief is deze naam achterhaald. De aanleg van een randweg is immers van de baan. Het voorstel aan PS is om de naam te wijzigen in N266-N275 Nederweert.

Snelfietsroute Weert-Nederweert

Tijdens het opstellen van het Nieuwe alternatief is door stake- en shareholders gewezen op een verbetering van de fietsroute tussen Nederweert en Weert. Daarom is er samen met de gemeente Weert een quickscan ‘Snelfietsroute Weert-Nederweert’ opgesteld. Deze quickscan is besproken met de provincie die de aanleg van een snelfietsroute zeer kansrijk vindt. Een besluit door PS over de snelfietsroute wordt aan het einde van 2020 verwacht. Tijdens het overleg met de provincie is het idee geboren om in plaats van de geplande fietstunnel een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart aan te leggen, direct ten zuiden ervan.

Fietsbrug of fietstunnel

Het Nieuwe alternatief is opgesteld in samenspraak met stakeholders (regionale organisaties) en shareholders (lokale organisaties). De voor- en nadelen tussen brug of tunnel zijn nog niet besproken met deze groep. Ook moet de gemeenteraad hierover nog een besluit nemen. Dit doen ze op korte termijn. Vanwege de coronamaatregelen is een gezamenlijk overleg niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een schriftelijke consultatieronde, eventueel aangevuld met overleggen tussen gemeente en individuele stake- en shareholders. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, heeft een extern adviesbureau een quickscan opgesteld met de belangrijkste voor- en nadelen.

Deze scan vind je op de website www.nederweert.nl. De planning is dat de raad van Nederweert in het najaar een besluit kan nemen. Dit besluit heeft de provincie nodig voordat PS aan het eind van 2020 een standpunt kan innemen over de snelfietsroute.

Nieuwe groep stake- en shareholders

Ambtelijk wordt nu een projectplan opgesteld voor de vervolgfase. De komende maanden wordt er gewerkt aan de uitwerking van de verschillende projectonderdelen. Deze onderdelen zullen ze opnieuw samen met de direct belanghebbenden uitwerken. Bij de ontwikkeling van het Nieuwe alternatief is vooral gekeken naar het algemeen belang van dit project. Omdat er besloten is om geen randweg meer aan te leggen, wordt de groep stake- en shareholders gewijzigd.

Betrokken blijven

Er vallen enkele organisaties af en er worden direct belanghebbenden toegevoegd. Als je van mening bent dat je bij de uitwerking van het project betrokken moet worden, dan kun je dit doorgeven via [email protected], o.v.v. Project N266-N275 Nederweert. Je krijgt vervolgens bericht in welke vorm je bij het project betrokken wordt.