Voorkeursontwerp rotonde Leuken

Het college van B&W komt met een voorkeursontwerp voor de reconstructie van de rotonde Ringbaan-Oost/Maaslandlaan en de Sint Jobstraat (bij winkelcentrum Leuken).

In mei 2017 is de “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel” door de raad vastgesteld. In deze inventarisatie is onder andere aangegeven dat het voor voetgangers en fietsers bij het oversteken van de ringbanen onveilig is. Onder andere bij de rotonde RingbaanOost/Maaslandlaan, hetgeen ook een belangrijke school-fietsroute is. Vanwege de ruimtelijke ontwikkelingen is toen besloten om deze rotonde pas te vernieuwen nadat alle ontwikkelingen gereed zijn.

Het concept voorkeursontwerp geeft invulling aan de uitgangspunten en tevens zijn in de planvorming suggesties van
alle stakeholders meegewogen. In hoofdlijn bestaan de uitgangspunten uit:
– Fietsvoorzieningen bij de rotonde uit de voorrang halen en vrijliggend maken;
– Realiseren van een toekomstbestendige rotonde;
– Veilig afwikkelen van langzaam verkeer van en naar het winkelcentrum;
– Realiseren van vrijliggende fietspaden langs de Sint Jobstraat;

Kosten

Voor de uitvoering worden de kosten inclusief een post onvoorzien, contractvorming en toezicht geraamd op € 925.000,- exclusief btw. Naar aanleiding van de bouw van het winkelcentrum is er vanwege een Provinciale subsidie, een bijdrage van afgerond € 200.000 beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving.

Voorlopige planning

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het aanbestedingstraject, om een aannemer te selecteren voor het bouwteam, opgestart. Dit betekent dat de aanbesteding aan het einde van het derde kwartaal2O2O start en doorloopt tot in het begin van het vierde kwartaal 2020. De start van de uitvoering is dan na de winterperiode, begin 2021.