Gemeente en Wonen Limburg zoeken locaties voor tijdelijke woningen

Er is al langere tijd sprake van een grote druk op de huurmarkt. De wachttijden worden steeds langer door tal van oorzaken. De wachttijd voor een grondgebonden sociale huurwoning is opgelopen naar minimaal 10 jaar, het aantal reacties op een beschikbare woning neemt toe, tot meer dan 600 reacties op een grondgebonden sociale huurwoning.

In het programma 2018-2022 ‘Weert koerst op verbinding’ is de ambitie vastgelegd om tijdelijke woningen te realiseren om de grootste druk te verlichten. De gemeente ziet het als haarverantwoordelijkheid Wonen Limburg te faciliteren bij het zoeken naar oplossingen voor de huisvestingsproblematiek. Dit doet de gemeente o.a. door locaties voor tijdelijke woningen te zoeken en de gronden voor deze tijdelijke woningen om niet in gebruik te geven.

Het voornemen van Wonen Limburg is om een ander type tijdelijke woningen te realiseren dan al in Weert staat. Het betreft een type woningen met 2 slaapkamers op de verdieping. Hierdoor zijn de woningen geschikt voor gezinnen met kinderen. De druk op de sociale huurwoningmarkt is voor deze doelgroep het grootst.

Deze locaties worden onderzocht

Er zijn 30 potentiële locaties in Weert onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat er 5 locaties geschikt zijn voor het plaatsen van tijdelijke woningen. Het gaat om de Vosseweg, Helmondseweg, Molenakkerdreef, Patersveld en Kesselstraat.

Kesselstraat en Helmondseweg

Op basis van het locatieonderzoek gaat de voorkeur uit naar de locaties Kesselstraat en Helmondseweg. Voor deze locaties heeft een globaal nader stedenbouwkundig onderzoek naar de inpassing plaats gevonden. Met de omwonenden ende betreffende wijkraden heeft overleg plaats gevonden. Hieruit is gebleken dat er in beide wijken bij de omwonenden geen draagvlak is voor tijdelijke woningen op deze locaties. Genoemd wordt o.a. verkeer, parkeren, sociale veiligheid (dealen), uitzicht, verlies van groen, druk op de waterleiding, waardevermindering van de woning, categorie woningen (sociale huur en tijdelijk)en gewenste uitbreiding van de woonwagenlocatie aan de Achtkantmolen. Daarnaast zijn de omwonenden van mening dat er meer wijkbewoners uitgenodigd hadden moeten worden voor de informatiebijeenkomsten.

Voorgestelde locaties

Ook worden andere locaties worden genoemd om tijdelijke woningen te bouwen en er wordt aangegeven dat tijdelijke woningen ook gebouwd kunnen worden in nieuwe woningbouwplannen. Het principe is dat tijdelijke woningen niet worden gebouwd op locaties waar permanente woningen zijn voorzien. Hierbij noemen we als voorbeeld Laarveld, Beekpoort-Noord en de Stadsbruglocatie.

Ten aanzien van andere genoemde locaties werd als volgt overwogen:

  • Graafschap Hornelaan, de Wei-jer: op dit terrein heeft een tijdelijk woonzorgcomplex gestaan. Het terrein is nu als wijkpark ingericht. Het naastliggende terrein betreft een bedrijventerrein en dit is niet in eigendom van de gemeente.
  • Schuttebeemd naast Muziekhuis: dit terrein grenst aan de Sligro. Aan de overzijde van de straat ligt het Kwadrant. Deze locatie wordt niet geschikt geacht als woonomgeving, aangezien het ingeklemd ligt tussen bedrijfsmatige en maatschappelijke functies, het sluit niet aan op een woonomgeving.
  • Straevenweg naast Roto Smeets: de locatie betreft een bedrijventerrein met zware categorie bedrijven, zoals Limagrain Ingredients en Nukamel. Een bedrijventerrein wordt niet geschikt geacht voor het plaatsen van tijdelijke woningen.
  • Suffolkweg, Beekpoort-Noord: op deze locatie zijn permanente woningen voorzien, waaronder sociale huurwoningen.
  • Voetbalvelden Sint Louis: deze locatie is in gebruik ten behoeve van voetbal en buitensport en is niet beschikbaar.
  • Boshoverweg tegenover kerk: dit betreft een voormalige onderwijslocatie waar eerder woningbouw was voorzien. Met het terugdringen van de planvoorraad is deze locatie geschrapt voor woningbouw. Inmiddels is er door wijkbewoners een park aangelegd. Deze locatie is zodoende niet meer beschikbaar.
  • Voormalige Dalschoollocatie: dit betreft een voormalige schoollocatie waar eerder woningbouw was voorzien. Met het terugdringen van de planvoorraad is deze locatie geschrapt voor woningbouw. De locatie maakt onderdeel uit van de herinrichting van Keent fase 1, er worden o.a. een wadi en speelvoorzieningen aangelegd. Deze locatie is zodoende niet meer beschikbaar.

Nog geen besluit

Er is nog geen besluit genomen over het realiseren van tijdelijke woningen op de locaties Helmondseweg en Kesselsstraat. De wijkbewoners worden via https://www.weert.nl/tijdelijkewoningen geïnformeerd en krijgen de mogelijkheid om te reageren of vragen te stellen.

Rapport onderzochte locaties (PDF, 5 MB)

https://iwdg.nl/3hC2IZ2