Omgevingsvergunning voortzetting AZC in Budel

Budel – Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij besloten hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor een omgevingsvergunningaanvraag op het perceel Randweg-Oost 32 in Budel.

De aanvraag betreft het voortzetting van het gebruik van Nassau-Dietzkazerne als AZC voor een termijn van maximaal 10 jaar. Alsmede de realisatie van een aanbouw ten behoeve van een tijdelijk GGD-gebouw voor TBC-screening, het plaatsen van een unit en het verplaatsen van de portiersloge.

De aanvraag, het besluit omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen (Wnb) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Maak van tevoren telefonisch een afspraak om de stukken in te zien via 14-0495.

Het besluit wordt op 20 november 2020 ter inzage gelegd. Tegen het besluit kan binnen zes weken vanaf de dag na ter inzagelegging beroep worden aangetekend.  Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.