Plan voor woonhofje op voormalige boerderijlocatie in Altweerterheide

Het college van burgemeester en wethouders verleent toestemming om plannen te ontwikkelen om de woning en het bijbehorende perceel op Bocholterweg 94 in Altweerterheide om te vormen naar een woonhofje met ongeveer 16 woningen.

Nadat de plannen concreet zijn gemaakt, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De planning is om dit bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2021 ter inzage te leggen.

Bocholterweg 94

De huidige woning op de Bocholterweg 94 betreft een voormalige boerderij op een perceel van 6.325 m2 in de kern van Altweerterheide. De woning en het bijbehorende perceel worden de eigenaar te groot. Daarom heeft de werkgroep Altweerterheide in Groei en Bloei de eigenaar en de gemeente met elkaar in contact gebracht.

Ontwikkeling naar woonhofje

De gemeente en de werkgroep zien kansen voor de ontwikkeling van een hofje. De eigenaar wil hier aan meewerken. Kijkend naar het beschikbare perceel kunnen hier ongeveer 16 woningen gerealiseerd worden.

Wethouder van Eijk; ‘ik grijp deze kans aan omdat de gemeente Weert in Altweerterheide geen eigen gronden meer heeft liggen waarop woningbouw gerealiseerd kan worden. Deze locatie, in de kern van het dorp, biedt een prachtige kans om te voorzien in de woningbehoefte. Deze behoefte is er, dat blijkt ook uit onderzoeken. Het meest recente onderzoek, uit 2018, liet zien dat er behoefte is aan levensloopbestendige woningen in de vorm van een hofje.

De achtergrond van het hofjesidee is dat de bewoners elkaar helpen en activiteiten met elkaar ontplooien. Dat voorkomt vereenzaming en speelt in op het langer zelfstandig wonen. Onderdeel van de planvorming is een onderzoek of enkele woningen gebouwd kunnen worden in de (sociale) huursector.’

Het planvoornemen bevindt zich nog in een vroeg stadium. Er dienen procedures doorlopen te worden. Omwonenden, dorpsbewoners en andere belanghebbenden worden bij de totstandkoming en uitwerking van het planvoornemen betrokken.