Plan voor 6 vrijstaande woningen aan de Pinksterbloemstraat

Bij de gemeente Weert is eind vorig jaar een verzoek binnen gekomen voor het realiseren van 6 vrijstaande woningen aan de Pinksterbloemstraat in de buurt Vrakker-West (Boshoven). Maar voordat het plan kan worden uitgevoerd moet eerst de geurbelasting omlaag.

Het braakliggende perceel waar initiatiefnemer Meulen Projectontwikkeling BV de woningen wil realiseren ligt tussen de huisnummers 16 en 28. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het planvoornemen.

De nieuwe toe te voegen woningen zullen Vrakker-West afronden zodat het bebouwingslint voltooid is. De percelen zullen vergelijkbaar zijn met de reeds aanwezige percelen en daarmee in een passende verkaveling resulteren.

Ruim van opzet

Door het realiseren van vrijstaande woningen blijft het lint voldoende ruim van opzet en daarmee een gelijkmatige overgang naar het buitengebied. Stedenbouwkundig gezien is afronding van de woonstraat en een geleidelijke overgang naar het buitengebied wenselijk.

In de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de uitbreiding Vrakker-West waren hier bovendien al 6 bouwkavels voorzien. De nieuwe woningen moeten qua massa, rooilijnen, goot- en bouwhoogte en verdere vormgeving passen bij de overige woningen in de straat.

Geurbelasting omlaag

De initiatiefnemer gaat in overleg met het agrarisch bedrijf aan de Hulsterdijk. Het is de bedoeling dat met behulp van technische maatregelen de geurbelasting voor dit bedrijf wordt verlaagd. Er moet naar aanleiding hiervan worden aangetoond dat de geurbelasting aanvaardbaar is en er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

De bestemming van het plangebied kan pas worden gewijzigd naar ‘Wonen’ als de milieuvergunning van het agrarisch bedrijf aan de Hulsterdijk definitief is gewijzigd. Voor het realiseren van woningen op de percelen zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de omgekeerde werking.

Om te toetsen of er ter plaatse van de gronden aan de Pinksterbloemstraat sprake is van een goed woon- en leefklimaat moet de initiatiefnemer een onderbouwing aanleveren. Ook moeten andere omliggende agrarische bedrijven in deze toetsing worden meegenomen.