Plan voor realisatie van 21 woningen in Altweerterheide

De druk op de woningmarkt is groot. Ook in Altweerterheide is er behoefte aan woningen. De locatie aan de Bergsheisteeg is al lang in beeld voor woningbouw. De initiatiefnemer is nu voornemens de ontwikkeling concreet op te pakken.

In 2018 is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er in het kerkdorp Altweerterheide met name behoefte is aan levensloopbestendige woningen. Daarnaast is er in Weert behoefte aan bouwkavels. Dit initiatief speelt in op de woningbehoefte door een plan te ontwikkelen voor 21 woningen.

De gemeente stelt als voorwaarde dat vier van deze woningen in het sociale segment worden gerealiseerd. Of dit sociale huur of koopwoningen worden moet nog nader worden uitgewerkt. Daarnaast dient de Bergheisteeg aangepast te worden, aangezien dit de toegangsweg wordt tot het nieuwe woongebied.

Principeverzoek

Het voorgelegde plan betreft een principeverzoek. Wethouder Van Eijk: “Een principeverzoek is feitelijk een verzoek om medewerking aan een nieuwe ontwikkeling die afwijkt van het bestemmingsplan. In dit verzoek geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat het planvoornemen is en motiveert hierin waarom de gemeente hier medewerking aan zou moeten verlenen. De gemeente beoordeelt het verzoek door het te toetsen aan het beleid en wet- en regelgeving. Op basis daarvan geeft de gemeente aan of zij voornemens is in principe positief of negatief te besluiten op de aanvraag wanneer deze definitief als bestemmingsplanwijziging wordt ingediend”