Waarvoor dient de nieuwe waterloop naast de Bocholterweg?

Aan de Bocholterweg in Altweerterheide is recent een grote watergeul gegraven. Het gaat om het stuk tussen de Belgische grens en de Vetpeelweg (vlakbij de voormalige vuilnisstort).

Wat men hier heeft gedaan is de omlegging van een beek, genaamd de Raam. Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling werken namelijk aan herstel van het natuur- en moerasgebied Wijffelterbroek-Kettingdijk in het Kempen~Broek. Door deze nieuwe loop kan het water langer worden vastgehouden in het natuurgebied.

Grensmoeras

Wijffelterbroek en Kettingdijk, gelegen tussen Altweerterheide en het Belgische Bocholt, waren ooit kletsnatte gebieden die samen met Smeetshof een groot grensmoeras vormden.

In de 19de en 20ste eeuw is hier grootschalig ontgonnen en zijn diepe waterlopen aangelegd om water uit het gebied af te voeren. Zo werd het gebied geschikt gemaakt voor landbouw.

Herstel van moeras

Door het moeraskarakter te herstellen en de natte gebieden Wijffelterbroek en Kettingdijk weer te verbinden met Smeetshof, ontstaat een grensoverschrijdend doorstroommoeras: een grote natte laagte zonder beken, sloten of andere watergangen. Een gebied waar karakteristieke soorten zoals dotterbloem, slangenwortel, waterviolier, wielewaal en kleine bonte specht meer ontwikkelkansen krijgen, en dat tevens functioneert als klimaatbuffer.

Klimaatbuffer

Een klimaatbuffer is een gebied dat water op kan vangen en vasthouden bij neerslagoverschot en water los kan laten in tijden van droogte. Zo’n buffer werkt als een soort spons. Met name moerasgebieden met veen en broekbossen zijn geschikt om als klimaatbuffer te functioneren.

Door in tijden van neerslag water vast te houden wordt wateroverlast verder stroomafwaarts voorkomen en in tijden van droogte dient het als zoetwatervoorraad voor omliggende natuur- en landbouwgebieden. De plannen voor het Wijffelterbroek-Kettingdijk maken onderdeel uit van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg. Het gebied is in beheer bij Natuurmonumenten en maakt onderdeel uit van Grenspark Kempen~Broek.

Uitgevoerde werkzaamheden

Er is een nieuwe waterloop gegraven dat om het natuurgebied heen gaat. Het water stroomt via de Loozerbroekbeek/Lossing en Raam vanuit België het gebied in. Een oud deel van de Raam wordt momenteel gedempt.

Voorlopig is het nieuwe deel van de Raam alleen gevuld met grondwater. Maar het wordt binnenkort een volwaardige beek waarna de natuur haar werk mag gaan doen.

Andere maatregelen

Naast het aanleggen van een waterloop wordt er een voedselrijke bovenlaag van het voormalige landbouwperceel, gelegen ten noorden van het voormalige hertenkamp aan de Bocholterweg, afgegraven. Met deze maatregel willen ze voorkomen dat meststoffen door uitspoeling in het omliggende gebied terechtkomen. Deze stoffen hebben een negatieve invloed op de natuur.

Ook gaan ze in het voormalige hertenkamp een aantal greppels en vijvers minder diep maken en een ondiepe slenk aanleggen om schoon gebiedseigen water vanuit de Kettingdijk naar het Wijffelterbroek te leiden en langer vast te houden.