Een stukje Stramproy in België wordt verkocht door gemeente Weert

Je zou het niet denken, maar in het Belgische Molenbeersel lag nog een stukje grond dat eigendom was van de gemeente Weert. Het perceel was vroeger toebedeeld aan de gemeente Stramproy. Het college van B&W heeft ingestemd met de verkoop van het weiland dat midden in het natuurgebied Stramprooierbroek ligt.

Het Stramprooierbroek maakte tot 1830 onderdeel uit van de Nederlandse Gemeente Stramproy en was ook eigendom van de gemeente. Door de grensscheiding tussen Nederland en België in 1839 – 1843 is de eigendomssituatie niet gewijzigd.

Onduidelijkheid

Al in 2009 – 2011 heeft de Belgische Vereniging Limburgs Landschap gevraagd om het perceel te kunnen kopen. Dat is toen toegezegd en er was een principe overeenstemming. De transactie kwam destijds echter niet van de grond, voornamelijk vanwege onduidelijk­heid over het mogelijke eigendom van andere gronden in dat gebied.

Verhuur

De gemeente Weert verhuurde het perceel (zie op onderstaande kaart) al jaren aan een agrariër uit Molenbeersel voor € 111,40 per jaar. Het perceel ligt ongeveer 350 meter ten zuiden van een woning aan de Grensweg in Stramproy.

Onvoldoende belang

Het perceel ligt in een natuurgebied buiten de eigen gemeente en kan dus niet rechtstreeks ingezet worden voor het realiseren van gemeentelijk beleid. De gemeente Weert heeft dus onvoldoende belang bij het in eigendom houden van het perceel buiten de eigen gemeente.

Vanwege de ligging in het Natura2000-gebied is er een aantal beperkingen van kracht wat betreft agrarisch gebruik. Bemesting is niet toegestaan, er geldt een maximaal aantal dieren qua beweiding en het perceel/het gebied is vaak (zeer) nat.

Verkoop aan Limburgs Landschap

Recent is er contact geweest met het Limburgs Landschap. Dat heeft geleid tot een concreet koopovereenkomst. De vereniging is bereid een bedrag van € 2,50 per m2 (kosten koper) te betalen voor het wei landperceel; totaal € 29.667.

Het Limburgs Landschap beheert al meer dan vijftig jaar natuur in Belgisch Limburg en beschermt daar inmiddels circa 3.000 hectare. In het Stramprooierbroek bezitten zij zeer veel percelen. Door de verkoop is een beter integraal natuurbeheer mogelijk voor de vereniging.

Opbrengst

Ten aanzien van deze verkoop wordt opgemerkt dat er in 2011 door de gemeente een toezegging is gedaan dat de financiële opbrengst ten goede zou komen aan projecten ten behoeve van de gemeenschap Stramproy. Naar aanleiding van die toezegging is er destijds door de Dorpsraad Stramproy een oproep geplaatst in het plaatselijk ‘Blaadje Stramproy’ om projecten aan te dragen, zo is te lezen in het collegebesluit.

Deze toezegging was gebaseerd op de historische achtergrond van het perceel. Het eigendom van dit perceel refereert nog steeds aan het voormalige bezit van de ‘gemene’ gronden, gronden in gezamenlijk bezit van omwonenden ten behoeve van het veeweiden, turfsteken en halen van strooisel en brandhout.

In de Franse Tijd werden die gronden in eigendom toebedeeld aan de Gemeente Stramproy. Vooral in de periode 1860 – 1880 heeft de gemeente Stramproy honderden hectares ‘moerassige’ grond in het Stramprooierbroek verkocht aan voornamelijk een Engelse bank en eigen inwoners zodat de grond in exploitatie werd genomen.

Laatste perceel

Zodra de verkoop definitief is kan een besluit worden genomen over de opbrengst van de verkoop. Dit is het laatste perceel dat door de gemeente verkocht wordt en dat ligt in het nu buitenlandse deel van het afgestane grondgebied van het voormalige Stramproy.