Opwaardering openbare ruimte Altweerterheide valt duurder uit

Het college van B&W heeft ingestemd met een voorstel voor de opwaardering van de openbare ruimte in Altweerterheide. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad.

Inmiddels is het concept ontwerp voor de herinrichting gereed. De afgelopen jaren zijn de (materiaal)kosten gestegen en dat heeft ook gevolgen voor dit project. De extra kosten bedragen € 565.000,-. Daarnaast is er € 85.000,- nodig voor sanering van enkele aangetroffen verontreinigingen.

Of er extra geld beschikbaar wordt gesteld voor dit project hangt af van de beslissing van de gemeenteraadsleden, aangezien zij het laatste woord hebben.

Wonen in Altweerterheide

Doel van het ontwerp voor de opwaardering van de openbare ruimte in Altweerterheide is het aantrekkelijk en veilig maken om te wonen in Altweerterheide: “een dorpskern waarbij de prominente ligging in Kempen-Broek naar voren komt (karakteristiek, natuurlijk en 30 km/u)”.

Concreet komt dit erop neer dat de bebouwde kom binnen de kern van Altweerterheide wordt ingericht als 30 km/uur zone en dat het beeld van een doorgaande weg (Bocholterweg) is verdwenen. Auto’s zijn in dit gebied ondergeschikt aan voetgangers, fietsen en spelende kinderen. Daartoe worden er onder andere wegen versmald en worden er fietssuggestiestroken aangelegd. Daarnaast wordt er meer en gevarieerder groen geplaatst in het gebied en wordt het kerkplein zo ingericht dat het geschikt is voor meerdere doeleinden. Het concept ontwerp kun je bekijken via: https://iwdg.nl/3U0wtqo (PDF, 82MB).

Dit ontwerp is totstandgekomen met input van KindCentrum Altweerterheide, bewoners, kerkbestuur, werkgroep en klankbordgroep. Met name de werkgroep ‘Altweerterheide in Groei en Bloei’ heeft een actieve rol gespeeld in het betrekken en bevragen van het dorp Altweerterheide en de ontwikkeling van het ontwerp. Vanaf 2018 heeft ook de gemeente deelnemen aan de werkgroep.

Voorstel

In de gemeentelijke begroting van 2023 is de door deze partijen voorgestelde aanpak als vetgedrukte prioriteit opgenomen en is er € 3.000.000,- gereserveerd voor het project. Deze reservering stamt uit 2021, maar in de tussentijd zijn de kosten drastisch gestegen. Daarnaast is er bij de planuitwerking een verontreiniging in de bodem aangetroffen, waardoor er enkele saneringen plaats moeten vinden. Om die reden werd de raad eerder dit jaar middels een voorstel gevraagd de prioriteit te verhogen naar € 3.565.000,- en daarnaast een bedrag van € 85.000,- beschikbaar te stellen voor de sanering van de aangetroffen verontreinigingen.

De gemeenteraad zal het goedgekeurde voorstel van het college van B&W op 19 april 2023 behandelen tijdens de raadsvergadering. Mocht de raad groen licht geven, dan starten de werkzaamheden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023.