Uitslagen stemming BIZ bekend

Op de Weerter bedrijventerreinen Kanaalzone I en de Kempen wordt per 1 januari 2019 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht.

Een BIZ is een samenwerkingsverband van bedrijven op een bedrijventerrein gericht op het in stand houden en verbeteren van het vestigingsklimaat door het uitvoeren van collectieve maatregelen.

Bedrijveninvesteringszone

Een BIZ wordt ingesteld op verzoek van de ondernemers en is bedoeld om te investeren in verbetering van het vestigingsklimaat van een bedrijventerrein. De kosten worden via een verdeelsleutel over alle bedrijven op het betreffende bedrijventerrein verdeeld.

De verdeling vindt plaats middels een extra heffing op de WOZ-aanslag. Eerst moeten daarvoor een aantal formele stappen worden doorlopen, zoals een verordening van het College van B&W en een raadsbesluit. Als laatste wordt er door de gemeente een draagvlakmeting uitgevoerd.

Om te komen tot een BIZ voor de Weerter bedrijventerreinen Kanaalzone I, de Kempen en Kampershoek is ongeveer een jaar geleden gestart met een samenwerking tussen Parkmanagement en de gemeente Weert. Eind februari is gestart met een draagvlakmeting.

Uitkomsten draagvlakmeeting

Afgelopen maandag 6 mei heeft de telling van de uitgebrachte stemmen plaatsgevonden onder toezicht van notaris Joost Houben. Een BIZ wordt voor een bedrijventerrein van kracht als bij de stemming aan de volgende criteria wordt voldaan:
– 50% of meer van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht
– 2/3 of meer van de uitgebrachte stemmen is voor
– De som van de WOZ-waarde van de vóórstemmers is hoger dan die van de tegenstemmers.

Uitslagen

Kanaalzone I
Aantal stembiljetten: 36
Aantal uitgebracht: 22 (61%)
Aantal voor: 18
Aantal tegen: 4

De Kempen
Aantal stembiljetten: 46
Aantal uitgebracht: 28 (61%)
Aantal voor: 21
Aantal tegen: 7

Kampershoek
Aantal stembiljetten: 150
Aantal uitgebracht: 76 (52%)
Aantal voor: 35
Aantal tegen: 41

Deze uitslag betekent, dat er voor Kanaalzone I en de Kempen per 1 januari 2019 een BIZ van kracht wordt voor de periode van 5 jaar. Kampershoek heeft het niet gehaald.