Meer parkeerplaatsen Lidl supermarkt

Door Lidl Nederland is bij gemeente Weert een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend ten behoeve van de uitbreiding van de parkeerplaats bij de winkel aan de Ringbaan West. Het gaat om de uitbreiding van 16 extra parkeerplaatsen. Het college van B&W geeft onder voorwaarden toestemming voor de uitbreiding.

Op de gronden waar de Lidl de parkeerplaats wil uitbreiden is momenteel een speeltuintje aanwezig, dat wordt volgens de plannen verplaatst naar de overzijde van de Serviliusstraat (voormalige locatie Dalschool). Met de uitbreiding van het parkeerplaats wil de Lidl voldoen aan de parkeerbehoefte om het serviceniveau en het comfort voor de klanten van de supermarkt te verhogen.

Compensatie bomen

Het parkeerterrein wordt aan de zijde van de Serviliusstraat groen ingepast met bomen, die een visuele afscherming vormen tussen het parkeerterrein en de woningen die ten noorden en zuiden van het parkeerterrein liggen. Enkele bestaande bomen worden behouden. Drie bomen worden verplaatst binnen het besluitgebied en drie bomen worden verwijderd. De te verwijderen bomen zullen worden gecompenseerd, bij voorkeur in de directe omgeving zo stelt het college van B&W als voorwaarde.

Lidl investeert extra in buurt

De omgeving van de uitbreidingslocatie wordt geïnformeerd over de verplaatsing van de aanwezige speelvoorziening. Dit zal op kosten van de Lidl geschieden. Naast de kosten voor de procedure bij de gemeente (€ 6.066,-) stelt de initiatiefnemer ook een extra bedrag van € 7.500,- beschikbaar ten behoeve van de leefbaarheid in de buurt.