Vernieuwde aanpak inburgering

(Foto’s) Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’. Dit pilotprogramma is opgezet om te zorgen voor een goede overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. De gemeentes krijgen nu subsidie voor 2 pilots rond de thema’s ‘Duale trajecten’ en de ‘Brede intake/persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie’. Op 19 september tekenden de gemeentes samen met hun samenwerkingspartners het convenant ‘Samen aan de slag met VOI!’ om hun samenwerking kracht bij te zetten.

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering

De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in het Rijksbeleid met als doel statushouders zo goed en snel mogelijk deel uit te laten maken van de Nederlandse samenleving. Omdat ondanks deze wijzigingen nog altijd het doel niet bereikt is, is een nieuw inburgeringsstelsel aangekondigd. Naar verwachting treedt dit stelsel op 1 januari 2021 in werking. In het nieuwe stelsel gaan gemeenten de regie voeren op de uitvoering. Dit betekent dat gemeenten een centrale rol krijgen in de intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het cursusaanbod.

Om de overgang naar het nieuwe stelsel zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ opgezet. Tientallen gemeenten hebben voorstellen voor pilots ingediend, waarna 57 gemeenten zijn geselecteerd voor deelname aan in totaal 21 pilots. Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck nemen 2 pilots voor hun rekening die ze t/m 31 december 2020 gaan uitvoeren.

Pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie

30 nieuwkomer gekoppeld aan de gemeenten Nederweert en Weert krijgen een ‘Brede intake’. Het gaat om nieuwkomers die nog op het AZC verblijven, in afwachting van een woning. Deze intake kijkt naar de huidige situatie en de mogelijkheden tot ontwikkeling. Zo wordt er o.a. gekeken naar dag-invulling, lichamelijke en psychische gezondheid, wonen, opvoeding en omgaan met geld. Op basis van de opgehaalde informatie wordt voor iedere statushouder door het PIP-team –bestaande uit verschillende professionals- een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. De doelen van de individuele statushouder zijn hierin leidend. In het plan wordt gekeken hoe de nieuwkomers kunnen meedoen in de maatschappij, waaronder het krijgen van (betaald) werk maar ook het participeren op sociaal vlak en het opbouwen van een netwerk.

Pilot Duale trajecten intake

40 nieuwkomers woonachtig in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert volgen een traject dat werken en leren verbindt. Gedurende het traject doen de nieuwkomers werkervaring op en volgen ze gelijktijdig inburgeringslessen, krijgen ze aanvullende taalondersteuning, worden ze intensief begeleid op de werkvloer door een jobcoach en een buddy en is er aandacht voor andere levensgebieden (zoals voor gezondheid, gezin, financiën). Dit traject heeft veel voordelen t.o.v. het klassieke traject waarbij de statushouder eerst de taal leert en dan gaat werken. Als inburgeraars de Nederlandse taal in de maatschappij toepassen en meedoen, bijvoorbeeld door te werken, leren ze de taal sneller en hebben ze grotere kans om een (betaalde) baan te verwerven.

Convenant

Op 19 september is er een convenant getekend door wethouders Martijn van den Heuvel (Weert), Henk Cuijpers (Nederweert) en Marcel Lemmen (Cranendonck) en de samenwerkingspartners: Werk.Kom, Gilde Educatie, Werkvloertaal, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, Bibliocenter, Bibliotheek De Kempen, Punt Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, Land van Horne, AZC Weert (COA), AZC Cranendonck (COA), GGD Brabant Zuid-Oost, GGD Limburg-Noord en Cordaad Welzijn. Hiermee zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en is de samenwerking kracht bij gezet.

Ontbrekende schakel

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Ik ben blij dat met de overgang naar het nieuwe inburgeringsstelsel de inburgering weer terug komt naar gemeenten. Het is de ontbrekende schakel in het gehele integratie- en participatietraject van statushouders. Ik ben trots dat we de kans hebben gekregen om deze pilots uit te gaan voeren. Mooi om te zien dat zo veel verschillende partijen zich hiervoor samen inzetten.”

[nggallery id=’8417′]