(Foto’s) Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’. Dit pilotprogramma is opgezet om te zorgen voor een goede overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. De gemeentes krijgen nu subsidie voor 2 pilots rond de thema’s ‘Duale trajecten’ en de ‘Brede intake/persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie’. Op 19 september tekenden de gemeentes samen met hun samenwerkingspartners het convenant ‘Samen aan de slag met VOI!’ om hun samenwerking kracht bij te zetten.

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering

De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in het Rijksbeleid met als doel statushouders zo goed en snel mogelijk deel uit te laten maken van de Nederlandse samenleving. Omdat ondanks deze wijzigingen nog altijd het doel niet bereikt is, is een nieuw inburgeringsstelsel aangekondigd. Naar verwachting treedt dit stelsel op 1 januari 2021 in werking. In het nieuwe stelsel gaan gemeenten de regie voeren op de uitvoering. Dit betekent dat gemeenten een centrale rol krijgen in de intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het cursusaanbod.

Om de overgang naar het nieuwe stelsel zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ opgezet. Tientallen gemeenten hebben voorstellen voor pilots ingediend, waarna 57 gemeenten zijn geselecteerd voor deelname aan in totaal 21 pilots. Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck nemen 2 pilots voor hun rekening die ze t/m 31 december 2020 gaan uitvoeren.

Pilot Brede intake en Plan Inburgering en Participatie

30 nieuwkomer gekoppeld aan de gemeenten Nederweert en Weert krijgen een ‘Brede intake’. Het gaat om nieuwkomers die nog op het AZC verblijven, in afwachting van een woning. Deze intake kijkt naar de huidige situatie en de mogelijkheden tot ontwikkeling. Zo wordt er o.a. gekeken naar dag-invulling, lichamelijke en psychische gezondheid, wonen, opvoeding en omgaan met geld. Op basis van de opgehaalde informatie wordt voor iedere statushouder door het PIP-team –bestaande uit verschillende professionals- een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. De doelen van de individuele statushouder zijn hierin leidend. In het plan wordt gekeken hoe de nieuwkomers kunnen meedoen in de maatschappij, waaronder het krijgen van (betaald) werk maar ook het participeren op sociaal vlak en het opbouwen van een netwerk.

Pilot Duale trajecten intake

40 nieuwkomers woonachtig in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert volgen een traject dat werken en leren verbindt. Gedurende het traject doen de nieuwkomers werkervaring op en volgen ze gelijktijdig inburgeringslessen, krijgen ze aanvullende taalondersteuning, worden ze intensief begeleid op de werkvloer door een jobcoach en een buddy en is er aandacht voor andere levensgebieden (zoals voor gezondheid, gezin, financiën). Dit traject heeft veel voordelen t.o.v. het klassieke traject waarbij de statushouder eerst de taal leert en dan gaat werken. Als inburgeraars de Nederlandse taal in de maatschappij toepassen en meedoen, bijvoorbeeld door te werken, leren ze de taal sneller en hebben ze grotere kans om een (betaalde) baan te verwerven.

Convenant

Op 19 september is er een convenant getekend door wethouders Martijn van den Heuvel (Weert), Henk Cuijpers (Nederweert) en Marcel Lemmen (Cranendonck) en de samenwerkingspartners: Werk.Kom, Gilde Educatie, Werkvloertaal, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, Bibliocenter, Bibliotheek De Kempen, Punt Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, Land van Horne, AZC Weert (COA), AZC Cranendonck (COA), GGD Brabant Zuid-Oost, GGD Limburg-Noord en Cordaad Welzijn. Hiermee zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en is de samenwerking kracht bij gezet.

Ontbrekende schakel

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Ik ben blij dat met de overgang naar het nieuwe inburgeringsstelsel de inburgering weer terug komt naar gemeenten. Het is de ontbrekende schakel in het gehele integratie- en participatietraject van statushouders. Ik ben trots dat we de kans hebben gekregen om deze pilots uit te gaan voeren. Mooi om te zien dat zo veel verschillende partijen zich hiervoor samen inzetten.”

11 REACTIES

 1. Het blijft onbegrijpelijk dat de politiek denkt zo grote cultuur-/ levensbeschouwing verschillen te kunne opheffen met een jaartje ïnburgering. Zo iets heeft generaties nodig en dan moet je zeker al een dubbel paspoort onmogelijk maken zodat andere landen niet meer het recht hebben om Nederlanders voor hun dienstplicht op te roepen of hier kiezers te komen winnen.

 2. Volgens mij weten al die nieuwkomers van hun voorgangers en ondersteunende instanties waar Abraham de (gratis) mosterd haalt en kan blijven halen. Zolang in hun uitkeringsmodel met alle financiële tegemoetkomingen geen prikkels zijn tot gedegen inburgering en een werkverplichting kan men tot na Sint Juttemis wachten en komt er niets vd grond. Deze groep kiest dan toch voor het ‘gratis geld’ en lacht in hun vuistje om onze sociale verzorgingsstaat en leveren nooit een tegenprestatie. Inburgering en multiculturele samenleving bestaat niet.

 3. Helemaal mee eens maar er is ook een “goede” kant: Een aantal van deze mensen heeft weer aardig wat uurtjes “overleggen” in hun agenda kunnen plannen. En het zou mij ook niet verbazen als er het nodige advies moet worden ingewonnen. Dat laatste betekent gewoon dat ze erkennen dat ze er zelf niet uitkomen.

 4. Sinds de invoering van de inburgering met de klemtoon op taallessen, hebben zelfs Nederlanders die zelf amper een goedgelukte zin kunnen formuleren zonder dat de kronkel in het ene zinsdeel amoureus en smachtend lonkt naar het spiegelbeeld in het andere zinsdeel, kans gezien om voor eigen werkverschaffing zorg te dragen door zich als taalprofeten op te werpen. Niet lang terug werd er gewag van gemaakt dat al de taalmutanten een verdonkere maand bedrag van een paar miljoen op hun geweten dragen.

 5. Nou nee, dat ben ik oneens met u. Het amoureuze en smachtende aspect even buiten beschouwing gelaten omdat dit niets toevoegt aan uw betoog zit de kronkel van het door u gebruikte spiegelbeeld in een omzeilende afleidingsmanoeuvre verpakt, wat handig kan zijn om de frequentieve kwaliteit van taalprofetisme kritisch afhankelijk te maken of te laten maken van een dimensionale integriteit die ook u ontbeert. Dit alles leidt tot een polaire verschuiving in totalitaire acceptie die verwarring laat ontstaan van grote importantie en als zodanig ingrijpend wordt ervaren dat het gevaar van historische onafhankelijkheid op de loer ligt. De onderkenining van deze problematiek blijft derhalve sterk zwevend hangen tussen culturen en bezwangerd oprechte uiting van door velen gedragen zorg. Toch!

 6. quote: Dit alles leidt tot een polaire verschuiving in totalitaire acceptie die verwarring laat ontstaan van grote importantie en als zodanig ingrijpend wordt ervaren dat het gevaar van historische onafhankelijkheid op de loer ligt. De onderkenining van deze problematiek blijft derhalve sterk zwevend hangen tussen culturen en bezwangerd oprechte uiting van door velen gedragen zorg.

  Uw lammenadige betoog, met geweld gewurmd in de hierboven geciteerde regels is niet zozeer een schoolvoorbeeld van een in syntactisch- en semantisch opzicht verknoeide zinsconstructie maar een universitair noodsignaal om geen regels als deze proberen samen te flansen met het oogmerk om op een elitaire wijze niets hoeven te zeggen. Als bewonderaar van het taaluniversum van Simon Vestdijk en Louis Couperus ben ik heel wat gewend maar dat wat u hier formuleert klinkt als een glossolalie afkomstig uit een diepe krocht.

 7. Het spijt mij oprecht edele heer, gij zijt kennelijk dusdanig van den rechten paden te zijn afgedwaald ten gevolge waarvan ik den juisten veronderstelling meen te verkeren dat gij in uw eigengeestelijke labyrinten het spoor dusdanig bijster bent dat gij niet meer rationeel kunt denken en redeneren.

 8. Wederom oneens. Maar laat ik het u gemakkelijk maken. Dat u mijn redenatie niet kunt volgen en/of accepteert impliceert nog niet dat het inhoudelijk thuishoort in een van uw diepe krochten. Krochten waarvan u klaarblijkelijk meer weet heeft of uw ervaring heeft opgedaan. Ik ben echter en nogthans de mening toegedaan dat u vanuit uw redenatie een elitaire bovenlaag wenst aan te spreken die het gespreksniveau onvoorwaardelijk deelt waarvan u ook meent deel uit te maken.
  Hiermee een sociale verwijding in te luiden die nog lang na zal galmen in de door eerder en meermaals genoemde krochten waar ze ook u zeker ruimhartig zullen verwelkomen.

 9. Nu dacht ik even dat, gezien uw schrijfwijze, u reactie dateert uit de late middeleeuwen. Overigens en daar heeft u gelijk in ben ik sinds lange tijd van ‘ den rechten paden’ afgedwaald. Wat dat betreft heeft uw studie tot
  Drs.Ir.ph.d toch enigszins vruchten afgeworpen wat niet wil zeggen dat ik van titels onder de indruk ben, geenszins. Het ook niet uitsluitend rationeel kunnen denken is dan ook te koesteren omdat dit ruimte schept voor emotie. Een juiste balans hierin maakt iemand uiteindelijk tot een mens en die heeft niets te zoeken en verloren in krochten en dergelijke. Dat laat ik dan ook graag exclusief voor de rationelen die dan in groot groepsverband kunnen bereden op desnoods elitair niveau waarom zij hier mogen vertoeven en hoogstwaarschijnlijk met verbazing ooit tot de conclusie komen dat dit een brug te ver blijkt. Het kwaad is dat echter geschiedt en blijvend.

 10. Taalkundig bent u kennelijk een beetje afgedwaald naar de gouden 17e eeuw? Toch ietwat vreemd voor een individu met Drs.Ir. PhD voor en achter zijn naam. Alhoewel dit niets
  zowel als alles zeggend kan zijn en hoe het wendt of gekeerd wordt op mij geen indruk maakt. Tenzij u 300 jaar oud bent in gezegende jaren en daardoor ook nog eens fysiek een medisch wonder bent. Overigens het was ook tijdens dezelfde eeuw dat arbeidskrachten uit onze koloniën ook al massaal naar Holland afreisden maar dan uit onze koloniën. Taal was toen geen probleem als ze maar werken wilden. Helaas waren de arbeidsomstandigheden van mindere kwaliteit en een CAO was ook de ver van mijn bed show. Het van’ den rechten paden afdwalen’ zit dan ook in Hollands glorie verweven evenals handelsgeest.
  In mijn eigen geestelijk labyrint vind ik blindelings de goede en juiste weg, ingang en uitgang. Maar maakt u daarom vooral geen zorgen dat ik het spoor bijster raak of moet puzzelen. Evengoed dank u voor zorgzaamheid.

Comments are closed.