Woonkader gastarbeiders Nederweert

Nederweert – De behoefte aan internationale werknemers in sectoren als de landbouw, de industrie en de logistiek neemt toe. Dat vraagt om een actualisatie van het huisvestingsbeleid uit 2010.

“We zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor kwalitatief goede huisvestingsmogelijkheden voor deze doelgroep”, vertelt wethouder Koolen. “En we zorgen voor huisvestingsvormen die passen in de omgeving van Nederweert en die bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.” De gemeenteraad vergadert op 17 maart over het nieuwe huisvestingbeleid.

De vergrijzing en de economische groei in Nederland en ook in Limburg zorgen al jaren voor een toenemende vraag aan internationale arbeidskrachten. “Met het nieuwe beleid geven we voldoende ruimte aan die toenemende vraag. En we bieden ondernemers en huisvesters een duidelijk kader waar zij mee aan de slag kunnen, rekening houdend met de leefbaarheid in onze gemeente”, aldus wethouder Koolen.

Taskforce

Op dit moment loopt er een onderzoek in opdracht van de Provincie Limburg om het aantal internationale werknemers per gemeente in beeld te brengen. Dit gebeurt in het kader van de provinciale Taskforce Arbeidsmigranten. Wethouder Koolen geeft aan niet te wachten op de uitkomsten van dit onderzoek: “We leggen, vooruitlopend op dit onderzoek, het nieuwe huisvestingsbeleid voor aan de raad. Indien nodig passen we ons nieuwe beleid na dit onderzoek op punten aan.”

Gedragen beleid

Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden. Daarnaast zijn inwoners bevraagd via een online burgerpeiling. De wensen die we bij belanghebbenden en bij inwoners hebben opgehaald, hebben we zo goed mogelijk vertaald naar beleid, legt de wethouder uit. “Iedereen kijkt door een andere bril naar internationale werknemers. Waar stakeholders aangeven niet te kunnen draaien zonder deze groep werknemers, is bijna 39% van onze inwoners nog niet overtuigd van deze noodzaak. We zien tevens verschillen in mogelijke huisvestingsvormen. Met dit beleid geven we gehoor aan de verschillende wensen maar ook aan de opgaven die we als gemeente hebben.”

Belangrijkste conclusies

De gemeente kiest voorlopig niet voor grootschalige huisvesting van meer dan 30 personen op een locatie. En staat ook geen huisvesting toe op bedrijventerreinen. Huisvesting in het buitengebied bij agrarische bedrijven en in de kernen via kamerverhuur is wel mogelijk. Het beleid kent een spreidingsregeling om clustering van internationale werknemers in de woonwijken te voorkomen. Verder is er bij huisvesting van vijf personen en meer een exploitatievergunning nodig en worden afspraken gemaakt over het beheer op de huisvestingslocatie.

Het nieuwe huisvestingsbeleid wordt op dinsdag 17 maart behandeld door de gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 19.00 uur. Je bent van harte welkom.