Nederweert voorbereid op klimaat

Archieffoto WdG - wateroverlast

Nederweert – Dat het klimaat verandert, merken we allemaal. Het antwoord op de vraag hoe we ons voorbereiden op deze klimaatveranderingen, staat beschreven in het nieuwe klimaatadaptatieplan Nederweert. Volgens wethouder Voss gaat dit plan niet over het verduurzamen van de wereld. “Het gaat over hoe we omgaan met de gevolgen van de klimaatveranderingen in Nederweert. Zodat we aantrekkelijke, leefbare kernen kunnen behouden.” De gemeenteraad vergadert op 17 maart over het Strategisch Klimaatadaptatieplan.

“We krijgen steeds vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag”, vertelt wethouder Voss. “Denk maar eens aan de zomers van 2018 en 2019 en de overmatige neerslag in het najaar van 2017. Om te voorkomen dat de leefbaarheid in onze kernen achteruit gaat, moeten we onze gemeente klimaatbestendig maken. Om gevolgen zoals wateroverlast, schade aan gebouwen, overbelasting van het riool, hittestress, een dalend grondwaterpeil en verdroging van natuur, openbaar groen en tuinen te voorkomen.”

Gevoelige gebieden

In het klimaatadaptatieplan zijn de risicoplekken per dorpskern in kaart gebracht. De gemeente zal de eigenaren van kwetsbare panden benaderen en adviseren over het klimaatbestendig maken van hun pand. Daarnaast voert de gemeente maatregelen uit in het openbare gebied op kwetsbare plekken. Om kosten te besparen maakt de gemeente, waar mogelijk, gebruik van natuurlijke momenten. Dus als groot onderhoud gepleegd wordt aan een weg, dan wordt de weg meteen klimaatbestendig ingericht.

We kunnen het niet alleen

De maatregelen die we moeten treffen zijn geen zaken die alleen de gemeente aangaan. Meer dan 50% van alle verharding is particulier eigendom. Wethouder Voss “We vragen dan ook aan onze inwoners en ondernemers een steentje bij te dragen.”

Maak het verschil

“Een eenvoudige maatregel is het afkoppelen van hemelwater”, legt de wethouder uit. ”Het schone hemelwater komt dan niet meer in het riool terecht maar vang je op in een regenton of laat je de tuin inlopen. Op die manier wordt ook het grondwater weer aangevuld. En door de tuin niet verharden maar te vergroenen voorkom je wateroverlast tijdens hevige regen.” De extreme warmte tijdens de zomermaanden vraagt tevens om een hitteplan. “Met name onze ouderen ondervinden veel last van de hitte. Vandaar dat we een plan opstellen voor deze kwetsbare doelgroep.”

Kennis en ervaring delen

De gemeente ontwikkelde het klimaatadaptatieplan niet alleen. “We betrekken waar mogelijk alle relevante partijen bij de totstandkoming van zo’n plan”, vertelt wethouder Voss. “Denk hierbij aan de GGD, de woningvereniging, het waterschap, de Veiligheidsregio en onze inwoners en ondernemers. Zo delen we kennis en ervaringen met elkaar en horen we wat iedereen belangrijk vindt.”

De gemeente adviseert

Voor inwoners en ondernemers die hun hemelwater willen afkoppelen, is subsidie beschikbaar. Daarnaast biedt de gemeente gratis advies voor het afkoppelen van hemelwater. De raad wordt voorgesteld om vanaf 2021 ook subsidie te verstrekken voor groene daken. “Om een verandering te realiseren hebben we onze inwoners én ondernemers heel erg hard nodig”, aldus de wethouder.

Het strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert wordt op dinsdag 17 maart behandeld door de gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 19.00 uur. Je bent van harte welkom.