De Peel krijgt definitieve NOVI-status van het Rijk

Nationaal park De Groote Peel

Ospel – De minister van Binnenlandse Zaken heeft NOVI-gebied De Peel de definitieve status toegekend. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer vandaag. Dat betekent langjarige betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit gebied aan te pakken. Er zijn acht gebieden in Nederland met de status ‘voorlopig’, NOVI-gebied. De Peel is samen met Zuid-Limburg en het Groene Hart de eerste met een definitieve aanwijzing.

“Een enorme opsteker voor de Peelregio en onze gemeente”, zo reageren wethouder Voss en burgemeester Op de Laak van Nederweert op het nieuws van de minister. “Er komen in het buitengebied zoveel ontwikkelingen op ons af, dat samenwerking tussen regio’s, provincies en Rijk absoluut meerwaarde biedt.”

NOVI-gebied De Peel

Het NOVI-gebied is gelegen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In de gebiedsaanpak wordt nu al samengewerkt met twee provincies, vier regio’s van samenwerkende gemeenten, drie waterschappen en meerdere ministeries. Dat doen ze al in de goede rijk-regio samenwerking in het programma Vitaal Platteland en de regiodeals.

Opgaven

In de Peel komen heel veel opgaven samen, die elkaar beïnvloeden en om ruimte vragen: de landbouwtransitie, de energietransitie, het verbeteren van de natuur, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en de aanpak van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook de economische vitaliteit, de leefbaarheid en de beschikbaarheid voorzieningen en het verkleinen van de risico’s van ondermijning door criminelen maken deel uit van die opgaven.

Doelen

Naast het belang voor eigen inwoners, heeft het landelijk gebied een belangrijke functie voor de inwoners van het stedelijke gebied. Drie doelen staan centraal:

  1. Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel verbeteren voor mensen die wonen, werken en recreëren in de Peel.
  2. Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving realiseren.
  3. Werken als één overheid voor integrale afwegingen op basis van gedeeld toekomstbeeld;

Wat is een NOVI-gebied?

De NOVI is de eerste nationale omgevingsvisie waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) is vastgelegd. De NOVI is afgelopen jaar door het kabinet vastgesteld.

In de NOVI-gebieden werken het Rijk en andere overheden als één overheid, samen met de samenleving aan de grote opgaven in zo’n gebied. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van een gebiedsgericht programma en een regionale investeringsagenda. In totaal zet het rijk in op acht van zulke gebieden in Nederland.