Buurtpreventieteams in Budel en Maarheeze van start

Fotograaf: Jos Meusen

Cranendonck – In Budel en Maarheeze zijn vanaf woensdagavond 26 mei buurtpreventieteams van start. Zij gaan regelmatig in een kleine groepje (coronaproof) controlerondes lopen door de buurten van hun dorp met als doel extra oren en ogen te bieden op straat.

De vrijwilligers uit de eigen kernen willen hiermee de veiligheid en het gevoel van veiligheid vergroten in hun eigen buurt. De gemeente ondersteunt dit burgerinitiatief en heeft de teams mee helpen opzetten. Als officieel startmoment vonden de eerste looprondes gelijktijdig plaats in beide centra.

Burgerinitiatief

De buurtpreventieteams Budel en Maarheeze zijn voortgekomen uit een initiatief van enkele inwoners uit Budel, namelijk Harm van Leuken, Dennis Neijssen en Marc de Laat. De gemeente Cranendonck heeft dit burgerinitiatief ondersteund door onder andere een praktische handleiding op te stellen, te helpen bij de werving van vrijwilligers, een instructiebijeenkomst aan te bieden en de uitrusting te betalen. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, heeft de gemeente tijdelijk een extern ondersteuner buurtpreventie aangesteld.

Werving

De werving voor het team Maarheeze heeft onder toeziend oog van de dorpsraad Maarheeze plaatsgevonden. De werving voor het team Budel werd gecoördineerd door de initiatiefnemers buurtpreventie Cranendonck. De gemeentelijk ondersteuner buurtpreventie heeft beide teams geholpen. Voor het team Maarheeze zijn 8 vrijwilligers geworven; voor het team Budel 10. De deelnemers hebben voor de start een gerichte instructie ontvangen van de politie, ervaringsdeskundigen en de gemeente. Zo weten de vrijwilligers hoe te handelen en wat hun rol en taken zijn. En ook wat ze niet zijn. 

Doel

Het belangrijkste doel van het project buurtpreventie is dat door de preventieve werking ervan inwoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Buurtpreventieteams bieden extra oren en ogen op straat. Door mee op te letten, mensen op risicovolle situaties of gedrag te wijzen, door meer zichtbaar aanwezig te zijn en indien nodig te melden bij gemeente of bij de politie, draagt het bij aan het terugdringen van overlast, vernielingen en criminaliteit.

Controlerondes

De teams gaan regelmatig in een kleine groepje door de buurten van hun dorp controlerondes lopen. Zij kiezen zelf de onderwerpen waar in een bepaalde periode extra op gelet wordt: bijvoorbeeld risico op huisinbraak of zwerfafval. Ze zijn herkenbaar aan opvallende hesjes met daarop duidelijk herkenbaar de tekst “ Buurtpreventie Cranendonck”. Elk groepje is voorzien van zaklantaarns, preventiebriefjes en voorlichtingsmateriaal. Ieder team bepaalt onderling zelf op welke dagen en tijden zij hun rondes lopen.  

Geen bijzondere taken en bevoegdheden

De leden van het buurtpreventieteam kunnen dorpsgenoten er op wijzen als zij vanaf de straat waar zij lopen bijvoorbeeld een inbraakgevoelige situatie zien. Te denken valt aan bijvoorbeeld een open raam, een sleutel in de voordeur, een vuilniscontainer of ladder die naast of onder een schutting of raam staat.

De buurtpreventieleden hebben in principe geen andere taken en bevoegdheden als iedere andere dorpsgenoot. Zij kunnen melden bij de gemeente of politie als dat nodig is. Zwerfvuil, kapotte straatverlichting en andere zaken die opvallen in de openbare ruimte, melden zij bij de gemeente. Bij spoed, verdachte situaties of heterdaad gaan zij niet zelf in actie, maar melden zij dit meteen bij de politie. Hierover zijn duidelijke werkafspraken gemaakt tussen de politie en de buurtpreventieteams.

Organisatie

Beide teams hebben ieder uit hun midden een eigen coördinator. Voor Budel is dat Harm van Leuken en voor Maarheeze is dat Wendy Krabbenborg. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor o.a. de politie en de gemeente, maar ook voor andere vrijwilligers. Hij/zij maakt de planning en de indeling van de lopers. Tevens is de coördinator verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de materialen. Deze persoon organiseert ook het periodiek overleg met het team.
De coördinatoren overleggen een of meer keer per jaar met de gemeente en politie, om te bespreken hoe het loopt en wat er beter kan. De gemeente bouwt de ondersteunende taak van de ondersteuner buurtpreventie geleidelijk af en de coördinatoren nemen deze rol over.

Vragen of aanmelden
Heeft u vragen of interesse om u als vrijwilliger aan te sluiten, dan kunt u mailen naar: