Extra geld voor archeologisch onderzoek en poort kasteel Nijenborgh

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd om extra geld beschikbaar te stellen voor de consolidatie van de monumentale poort en het archeologisch onderzoek van de voorburcht van kasteel Nijenborgh.

Monumentale poort

Afgelopen januari bleek dat een deel van de begroeiing van de poort was afgestorven en het metselwerk van de poort had aangetast. Er werden veiligheidsmaatregelen getroffen om de poort en passanten te beschermen. Ook werd er een noodbrug aangelegd naar de voorburcht, waardoor het zware verkeer voor de werkzaamheden op de voorburcht niet door de poort hoefde te rijden.

Bij de aankoop van de voorburcht en de herinrichting van het stadspark is geen rekening gehouden met herstel van de poort. De kosten voor het herstel van de poort waren niet voorzien.

Woensdagavond werd ingestemd met het raadsvoorstel om € 300.000,- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor consolidatie van de poort.

Archeologisch onderzoek

Van begin juli 2021 tot medio augustus 2021 heeft op de voormalige voorburcht van kasteel de Nijenborgh aan de Biest een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de vorm, ligging en het gebruik van de voorburcht sinds de bouw van kasteel de Nijenborgh vanaf ca. 1430. Het onderzoek vond plaats tijdens de saneringswerkzaamheden van de voorburcht.

Onderzoek van de tussengracht en brug die de voorburcht met de hoofdburcht verbond, was een belangrijke doelstelling van het archeologisch onderzoek. Nadat het asfalt van de voorburcht was verwijderd, bleek al snel dat de met puin en grond opgevulde tussengracht nog altijd in ‘open’ verbinding stond met de huidige watervoerende gracht rondom het complex. Dit komt onder meer door de puinhoudende bovenlaag van de tussengracht waar het grachtwater gemakkelijk doorheen sijpelt.

Daarnaast is uit het milieukundig onderzoek gebleken dat direct grenzend aan de tussengracht en de brugovergang olieverontreiniging aanwezig is, waardoor niet zonder speciale
voorzieningen kan worden opgegraven.

Tot slot bleek op de bodem van de tussengracht een hoog gehalte aan loodverontreiniging aanwezig te zijn. Deze laatste was archeologisch eenvoudig te verklaren door de vele belegeringen en gevechtshandelingen met loden kogels, maar ook het opgraven van die laag zou milieukundige begeleiding vergen.

Er werd geconcludeerd dat in het kader van het oorspronkelijke onderzoeksplan een onderzoek met dergelijke maatregelen (waterbeheersing en milieutechnische voorzieningen) niet paste binnen de beschikbare middelen. Er moest dus extra geld beschikbaar worden gesteld.

De meeste archeologische vondsten uit de gebruiksperiode van het kasteel worden vooral
op de bodem en in de opvullingslagen van deze tussengracht verwacht. Nu dat het perceel nog niet is heringericht ligt de kans om alsnog een aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren die een schat aan informatie geeft over de datering van het verleden.

Meer meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond in met het raadsvoorstel en dat betekent dat er € 298.650,- uit de pot ‘algemene reserve’ beschikbaar wordt gesteld voor het aanvullende onderzoek.