Vergunning voor natte natuur Roukespeel wordt ingetrokken

De gemeente Weert trekt de verleende vergunning in voor het ontwikkelen van een doorstroommoeras in de Roukespeel (of ook Roekespeel genoemd) bij Swartbroek. Dit maakte de gemeente afgelopen vrijdag bekend tijdens een bijeenkomst waarvoor alle bezwaarmakers waren uitgenodigd.

Meerdere agrariërs in de omgeving en de LLTB hadden bezwaar gemaakt tegen deze vergunning vanwege de mogelijke vernatting van de agrarische percelen in de omgeving als gevolg van deze maatregelen. 

De Vereniging Natuurmonumenten die de vergunning had aangevraagd, maakte excuses voor het niet tijdig informeren van agrariërs en andere belanghebbenden. Natuurmomenten gaf aan dat ze een nieuwe afgezwakte vergunning zal aanvragen waarbij alleen sprake is van het verondiepen van enkele greppels en het doorsteken van het Roukespeelven op enkele plekken.

Het verondiepen van de Oude Leukerbeek en het ophogen van enkele agrarische percelen is geschrapt in de nieuwe vergunning, zo meldt de LLTB dinsdag. Natuurmonumenten gaf aan dat ze op de langere termijn wel blijven werken aan het ontwikkelen van het doorstroommoeras zoals in het oorspronkelijke plan bedoeld. In een aansluitend terreinbezoek werden de maatregelen toegelicht.

Kritisch over vervolg

De aanwezige agrariërs en omwonenden waren blij dat de vergunning in deze vorm wordt ingetrokken maar waren wel kritisch over het vervolg. De omgeving moet vanaf het begin worden betrokken en de agrariërs willen een nauwkeurig systeem dat het waterpeil in het agrarisch gebied registreert.

Ook moet er een natschade-regeling komen als agrarische percelen te nat worden en het agrarisch gebruik schade ondervindt. Deze regeling moet ook van toepassing zijn voor schade ten gevolge van de bever die zich ongestoord kan uitbreiden en nu al schade toebrengt aan de gewassen.