Informateur brengt verslag uit over eerste verkenning Cranendonck

Cranendonck – Op 5 april 2022 heeft informateur Patrick Beerten in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle partijen uit de gemeenteraad van Cranendonck verslag uitgebracht over zijn bevindingen van de verkenning die hij heeft uitgevoerd in gesprekken met alle partijen. Ook heeft hij een advies gegeven over het vervolg.

Hij concludeert dat er draagvlak is bij alle partijen om afspraken te maken over speerpunten waarover de gemeenteraad in de komende bestuursperiode besluiten moet nemen. Realisme zal daarbij goed in ogenschouw genomen moeten worden.

Ambities hebben een prijskaartje waarbij rekening gehouden moet worden met de financiële en personele mogelijkheden die er zijn. Ook is het belangrijk dat de nog te maken afspraken alle fracties voldoende ruimte moet bieden om eigen standpunten in te nemen.

Uit de gesprekken is verder gebleken dat het grootste draagvlak bestaat voor een college dat gevormd wordt door wethouders van ELAN, Cranendonck Actief! en VVD Cranendonck. Voor het vervolgtraject adviseert Patrick Beerten dat alle partijen aan de slag gaan om een gezamenlijk afsprakenkader voor de periode 2022 – 2026 op te stellen en dat genoemde partijen met elkaar in gesprek gaan over de invulling van de wethoudersposten. Voor alle kandidaat wethouders wordt een risicoanalyse integriteit uitgevoerd.

Alle partijen hebben aangegeven in te kunnen stemmen met het advies om te komen tot een gezamenlijk afsprakenkader. De vervolggesprekken zijn ingepland voor volgende week om hen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.