Ruimte voor nieuwe ambities in begroting gemeente Weert

Het college van B&W heeft 29 september de begroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Weert heeft een solide financiële basis met ruimte voor de ambities van het nieuwe college. Ambities die passen binnen het coalitieprogramma ‘Samen Doen: eerlijk, sociaal en ambitieus’. Wel is voorzichtigheid nodig. De inkomsten zijn niet stabiel en de prijsontwikkeling van allerlei uitgaven is onzeker.

‘Samen Doen: eerlijk sociaal en ambitieus’, zo gaat het nieuwe college aan de slag voor de gemeente Weert. Met de strategische visie 2030 ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ als leidraad, die met en voor de samenleving van Weert is opgesteld. Dat tekent de gemeente Weert en ook dit college.

Wethouder financiën Wendy van Eijk:  “Ieder van ons heeft zijn of haar eigen thema’s, hierin zoeken we actief de verbinding op. Want door de opgaven gezamenlijk en vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken, maken we onze ambities waar.”

Ruimte voor ambities

Financiële ruimte voor nieuwe ambities is er. Tegelijkertijd kent de begroting 2023 veel onzekerheden. Het gemeentefonds is geen stabiele inkomstenbron. Onzekerheid zit ook in de prijsontwikkeling, van energie en bouwmateriaal, maar inmiddels op tal van uitgaven. Zowel de ontwikkeling daarvan, als de eventuele compensatie is onzeker. Er is daarom enige voorzichtigheid in deze begroting ingebouwd.

Ontwikkeling van de tarieven

In 2021 zijn besluiten genomen over de verhoging van tarieven, ook voor de begroting 2023. Dit geldt voor de OZB niet-woningen eigenaren (een stijging van 13%), de toeristenbelasting (met € 0,05 per nacht) en parkeerbelasting (met € 0,05 per uur). Het college stelt nu voor de lokale belastingen te indexeren, met uitzondering van de toeristenbelasting. Hiervoor stuurt het college op een extra verhoging (van € 0,15). Deze extra inkomsten wil het college inzetten voor de toeristische en recreatieve sector. De woonlasten voor de inwoners van Weert blijven ook in 2023 onder het landelijke gemiddelde.

Investeren in medewerkers

De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de gemeente. Weert verwacht, zoals veel gemeenten, de komende jaren een uitstroom van gepensioneerden en daarmee het verlies van kennis. Dat in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, maakt zowel het vinden als behouden van goed personeel de grootste uitdaging. Om de grote transitieopgaven aan te kunnen, de ambities te realiseren en een aantrekkelijke werkgever te blijven, wil het college komende jaren investeren in de huidige en toekomstige medewerkers.

Ambities voor 2023

Goed wonen voor iedere doelgroep – Het college wil in 2023 starten met de bouw van de 1.000 woningen, die in het coalitieprogramma als ambitie zijn neergezet. In eerste instantie zet het college in op inbreiding in bestaand bebouwd gebied en het voeren van een actiever grondbeleid. Ook het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt staat op de agenda.

Iedereen doet mee – Gezondheid bepaalt ieders welzijn. Daarom heeft gezondheid een belangrijk aandeel in al de plannen en ontwikkelingen vanuit het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’. Vitale en betaalbare sportverenigingen zijn dan ook belangrijk, hiervoor is meer samenwerking tussen sportclubs nodig. Hierin wil het college investeren.

Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit – Het college wil zich inzetten om verdere achteruitgang van de biodiversiteit te voorkomen en een impuls geven aan het vergroenen van de schoolpleinen van de basisscholen. Door het voeren van gesprekken met betrokken maakt het college een start met de transitie van het buitengebied, waarbij het realiseren van een betere verbinding tussen stad en platteland aandacht heeft.

Duurzaam en innovatief ondernemen en leven – De energietransitie is ook in Weert een grote opgave. Ambitie is om gebieden energieneutraal in te richten. Energiebesparing is met de huidige prijzen van gas van nog groter belang. Het isoleren van alle woningen heeft de prioriteit.
Het college wil Weert beter positioneren als centrumgemeente door meer promotie van het cultureel erfgoed, evenementen en sport. Aanpassing van het evenementenbeleid is een wens. Investeren in de samenwerking met de ondernemers van de binnenstad staat hoog op de wensenlijst om samen te werken aan een toekomstbestendige, vitale binnenstad.

Goed ontsloten en verweven met de regio – De unieke regionale en internationale ligging van Weert geeft mooie kansen voor de economie van Weert. Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Het college legt in haar ambities focus op samenwerking in de regio. Met de gemeenten in Midden-Limburg wordt gewerkt aan het binnenhalen van een Regiodeal.

Nieuwe programma-opzet

Met de strategische visie ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert‘ heeft de raad de stip op de horizon gezet met een toekomstbeeld voor 2030. Het coalitieprogramma zet stappen op weg naar die stip. Zowel in de visie als het programma zijn de contouren van de ontwikkeling van Weert vormgegeven in vijf waarden. Deze waarden zijn in de vorm van een nieuwe programma-opzet ook in de begroting centraal gesteld. Daarnaast is een zesde (extra) programma opgenomen waarin de dienstverlening centraal staat.

De volledige begroting vind je op: https://weert.begroting-2023.nl/.

Donderdag 10 november bespreekt de raad de begroting tijdens een openbare raadsvergadering. Deze is te volgen via https://gemeenteraad.weert.nl/ of  http://www.weertfm.nl/