Gemeenteraad Nederweert stelt sluitende begroting vast

Nederweert – De gemeenteraad van Nederweert stelde op dinsdag 8 november de begroting 2023 met meerjarenbegroting vast. Wethouder Jorik Franssen (financiën) is tevreden: “We staan er uitstekend voor met een positief begrotingssaldo en een meerjarig sluitende begroting. Dat vraagt om een college dat als een goede schatkistbewaarder optreedt. Want wat nu goed is, willen we in de toekomst ook goed houden.” 

Algemene beschouwingen

De begrotingsbehandeling startte met de algemene beschouwingen van alle raadsfracties op de begroting 2023. Wethouder Franssen sprak vervolgens zijn waardering uit richting de gemeenteraad: “Ik zie een raad die constructief is, een raad die een mening heeft over de stukken die voorliggen en dat is een prettige sfeer om de eerste begroting van dit college met elkaar te behandelen.” 

Lokale lasten

Nagenoeg alle fracties spraken tijdens de algemene beschouwingen hun zorgen uit over de crises waar we mee kampen. De gevolgen van al die crises zijn ook in de Nederweerter gemeenschap te voelen en het college werd aangemoedigd om inwoners tegemoet te komen. Hiervoor dienden de fracties JAN en VVD een motie in om de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2023 niet direct in z’n geheel door te berekenen aan de inwoners, maar hiervoor een ingroeimodel te hanteren. Tevens kwamen de fracties VVD, JAN, CDA en D66 met de motie om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2023 te verlagen met € 30,- per object. Beide moties werden door de raad aangenomen. Wethouder Dieteren benadrukte dat het college aandacht heeft voor inwoners en verenigingen met financiële problemen vanwege hogere (energie)kosten: “Daarvoor zijn de benodigde regelingen met vooralsnog voldoende budget beschikbaar. Aanvullend richten we een noodfonds in”.

Woningbouw

De raad was eensgezind over de woningbouwopgave. Het bouwen van woningen voor starters, ouderen en mensen met een binding met Nederweert was nog nooit zo urgent. Wethouder Ten Kate: “De stevige ambitie van 75-100 woningen op jaarbasis halen we dit jaar en ook volgend jaar. Om deze opgaven ook voor de langere termijn te borgen, willen we de personeelscapaciteit op wonen verdubbelen.” De fractie Nederweert Anders drong bij het college aan te starten met de realisatie van woningen in de sociale sector en daarbij te kijken naar creatieve (soms tijdelijke) oplossingen. Wethouder Ten Kate bevestigde de opgelopen achterstand in de sociale sector weg te willen werken en samen met woningcoöperaties en andere gemeenten te kijken naar flexibele woonvormen. 

Economie

Verschillende fracties onderschreven het belang van investeren in de lokale economie door de huidige bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en werk te maken van Lambertushof en omgeving. D66 riep het college op om het centrum in zijn totaliteit te bekijken. De VVD hield een pleidooi voor meer ruimte voor ondernemers. Wethouder Franssen: “Komend jaar worden de eerste resultaten van het versterken van onze lokale economie zichtbaar. Ook de suggesties van twee insprekers (namens de OVN en namens de Heerschap Groep) zoals aandacht voor de weekmarkt, parkeren en groenaanplant, zijn wensen die betrokken worden bij het maken van keuzes in de uitvoering”, aldus de wethouder.

Vertrouwen voor de toekomst

Na een constructief debat werd tegen middernacht door een ruime raadsmeerderheid van CDA, JAN, D66 en VVD ingestemd met de begroting. De fractie Nederweert Anders vond de begroting onvoldoende gericht op minima en stemde tegen. Net als de fractie GroenLinks, die meer aandacht had willen zien voor grote uitdagingen. “De prettige wijze waarop de gemeenteraad richting geeft en meedenkt, geeft vertrouwen voor de toekomst”, concludeert wethouder Franssen. Je kunt de begrotingsbehandeling terugkijken(externe link) op de website van de gemeente Nederweert. 

Amendementen en moties

In de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 8 november vind je ook alle amendementen en moties(externe link) die zijn ingediend.